תקנון לימודי תואר שלישי

 1. הגדרות
  1. 'תלמיד מחקר' – תלמיד באוניברסיטת חיפה הרשום ללימודי תואר שלישי.
  2. ביה"ס ללימודים מתקדמים ע"ש בלום (להלן: "בי"ס בלום") מהווה גוף אקדמי הממונה על נושא תלמידי המחקר ובתר-דוקטורט.
  3. בראש בי"ס בלום עומד הדיקן ללימודים מתקדמים המכהן בתפקידו כראש ביה"ס (להלן: "הדיקן"). מועצת בי"ס בלום ( כהגדרתה בסעיף 12.1.2 לתקנון האקדמי של אוניברסיטת חיפה).
  4. ‘סגל בלום’ – חברי הסגל אקדמי בדרגת מרצה בכיר ומעלה עם קביעות המלמדים במסגרת בית הספר.
  5. 'ניגוד עניינים' –ניגוד עניינים כאמור בסעיף 5 לתקנון אוניברסיטת חיפה למניעת ניגוד עניינים במחקר.    
  6. 'קרוב משפחה' – בן/בת זוג (בהווה או בעבר), הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן אחות, בת אחות, בן דוד/ה, בת דוד/ה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה (בכל מקרה כאמור, לרבות של בן/בת הזוג), ולרבות קרבת משפחה חורגת או כזו הנוצרת עקב אימוץ.
  7. 'מנחה' – איש סגל אקדמי המדריך ומלווה את תלמיד המחקר במהלך לימודיו.
  8. 'מסלול אקדמי רגיל' – חבר סגל בעל תואר דוקטור לפילוסופיה במסלול המחקרי.
  9. 'מסלול נלווה' – כהגדרתו בסעיף 3.1 לתקנון מינויים והעלאות של אוניברסיטת חיפה.
  10. 'מסלול אקדמי לרופאים' – כהגדרתו בסעיף 4.1 לתקנון מינויים והעלאות של אוניברסיטת חיפה.

1.9 'מסלול ישיר לדוקטורט' – מסלול לימודים המיועד לתלמידים מצטיינים שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים ללימודי תואר שלישי.

1.10 'היעדרות בשל אירוע מזכה' – כהגדרתה בנוהל התאמות לימודיות עקב טיפול פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה.

1.11 'מונוגרפיה' – חיבור המסכם את עבודת המחקר אשר נכתב על ידי התלמיד בהדרכת המנחה.

1.12 'דוקטורט פרסומים' – עבודה המורכבת משלושה פרסומים לפחות, שנכתבו לאחר שהתלמיד התקבל כתלמיד מחקר שלב א', ובלבד שהפרסומים יהיו קשורים לנושא המחקר כפי שאושר בהצעת המחקר. אחד מתוך שלושת הפרסומים יוכל להיות פרק שנשלח לפרסום או פורסם בספר מדעי אשר אושר על ידי הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי.

 

 1. כללי
  • לשם קבלת התואר (PhD) על תלמיד המחקר לתכנן ולבצע מחקר מקורי ועצמאי, שיש בו משום חידוש ותרומה מהותית לקידום הידע וההבנה בתחום המחקר שבו השתלם, וכן לכתוב חיבור מדעי לפי נוהגי המבנה והמינוח המקובלים בספרות המקצוע. חיבור זה ייקרא להלן – עבודת דוקטור. כמו כן, חייב תלמיד המחקר לעמוד בהצלחה בתכנית הלימודים שתוטל עליו ובכל יתר החובות שחלות על פי תקנון זה.
  • לימודי התואר השלישי מופקדים בידי בי"ס בלום, הפועל בהתאם להחלטות הסנאט ומועצת בי"ס בלום ובכפוף לתקנוני האוניברסיטה. הסנאט ומועצת בי"ס בלום אחראים לרמה האקדמית ולניהול התקין של כל העניינים הנוגעים ללימודי תואר שלישי בשיתוף עם הפקולטות, בתי הספר והחוגים השונים באוניברסיטה.
  • החוגים רשאים לקבוע דרישות נוספות על הנאמר בתקנון, ובלבד שהן אינן מקלות מהדרישות בתקנון זה.
  • תלמיד מחקר כפוף להוראות מהדורת התקנון התקף במועד קבלתו ללימודים. הוראות מקלות של מהדורה מתוקנת יחולו על התלמיד אף אם החל את לימודיו לאחר כניסת המהדורה המתוקנת לתוקף.
  • בתקנון זה כל התייחסות בלשון זכר דינה כהתייחסות בלשון נקבה ולהפך.

 

 

 

 

 

 1. בית הספר ללימודים מתקדמים ע"ש בלום
  • בית הספר לללימודים מתקדמים ע"ש בלום (להלן: :"בי"ס בלום") אחראי בפני סנאט האוניברסיטה והרקטור לניהול לימודי התואר השלישי.
  • בי"ס בלום פועל על ידי קביעת תקנונים ונהלים אשר יאושרו על ידי מועצת בי"ס בלום ויובאו לאישור סנאט האוניברסיטה.
  • בראש בי"ס בלום עומד הדיקן ללימודים מתקדמים המכהן בתפקידו כראש ביה"ס (להלן: "הדיקן"), ולצדו תפעלנה מועצת בי"ס בלום וועדות משנה. מועצת בי"ס בלום, כוללת נציג מכל פקולטה, נציג מבי"ס עצמאי המכהנים כיו"רי ועדות ללימודי תואר שלישי או המכהנים כחברי ועדת דוקטורט בחוגים ושלושה חברי סגל בלום. חברי המועצה יהיו בדרגת מרצה בכיר ומעלה . חברי המועצה ימונו בהתאם לתקנון האקדמי ס' 13.2.ו
  • בי"ס ללימודים מתקדמים ע"ש בלום אמון על:
 • סיוע בפיתוח תכניות לימודים חדשות לתואר שלישי בשיתוף עם הפקולטות, בתי הספר והחוגים.
 • פיקוח ומעקב אחר הליך אישור תכניות דוקטור חדשות.
 • הכנה של תקנונים ונהלים הנוגעים ללימודי תואר שלישי ופיקוח על יישומם והכנסת תיקונים ותוספות במידת הצורך.
 • המלצה לרקטור או לסנאט, על פי העניין, לפתיחה או סגירה של חוגי לימוד לתואר שלישי.
 • גיבוש ואישור מסגרת ההכשרה המוצעת על ידי בית הספר ועדכונה מעת לעת.
 • קיום קשר עם גורמים חוץ אוניברסיטאיים בנושאים הקשורים ללימודי תואר שלישי.
 • קביעת קריטריונים למתן סיוע כספי לתלמידי התואר השלישי באמצעות פרסים, מלגות, מענקי מחקר ותמיכות אחרות והענקתם.
 • פיקוח על כל פרסום ומידע הנוגע ללימודי התואר השלישי באוניברסיטה ומחוצה לה.
 • אישור המלצת הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי (להלן: "הוועדה החוגית") ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר, בדבר קבלת תלמידים ללימודי תואר שלישי ותנאי קבלתם או הפסקת לימודיהם.
 • בקרה על תקינות המהלך האקדמי בלימודיהם של תלמידי התואר השלישי.
 • אישור חופשות מלימודים על סמך המלצת המנחה והמלצת הוועדה החוגית ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.
 • אישור הארכות לימודים (שלב א' ושלב ב') על סמך המלצת המנחה והמלצת הוועדה החוגית ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.
 • פסיקה סופית לגבי ערעורי תלמידים לתואר שלישי על החלטות הוועדות החוגיות ללימודי תואר שלישי.
 • וידוא כי הרכבן של הוועדות החוגיות ללימודי תואר שלישי הוא בהתאם לתקנון.
 • מינוי חברי הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.
 • המלצה לגופים המוסמכים באוניברסיטה לקביעת הקריטריונים לאנשי סגל באוניברסיטה ומחוצה לה אשר יהיו מורשים להנחות ולשפוט עבודות דוקטור.
 • בקרה על מינוי מנחים לעבודות הדוקטור או החלפתם ומתן אישור למקרים חריגים, כמו גם בקרה על מכסת התלמידים המונחים על ידי חבר סגל אקדמי אחד.
 • בקרה על מינוי ועדות מלוות לעבודת הדוקטור או החלפתן ומתן אישור למקרים חריגים.
 • אישור הצעות מחקר לתואר שלישי על בסיס המלצת הוועדות החוגיות ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר, לפי העניין.
 • מינוי שופטים לעבודת הדוקטור על בסיס המלצת הוועדה החוגית ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.
 • וידוא מניעת ניגוד עניינים בין התלמיד למנחה ו\או לשופט.
 • אחריות על הליך השיפוט של עבודות הדוקטור.
 • אישור או אי-אישור עבודת הדוקטור על סמך חוות דעת השופטים ועל בסיס המלצת הוועדה החוגית ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.
 • אישור סיום הלימודים לתואר שלישי והזכאות לתואר דוקטור לפילוסופיה.
 • קביעת נוהלי טקס הענקת תואר דוקטור לפילוסופיה וטקסים אחרים בהם מעורב בית הספר ללימודים מתקדמים ע"ש בלום.

 

 

 1. ועדה חוגית ללימודי תואר שלישי
  • כל חוג שהוסמך לקיים תכנית לימודים לתואר שלישי יבחר במועצת החוג ועדה חוגית שתקרא 'ועדה חוגית ללימודי תואר שלישי' (להלן: "הוועדה החוגית") חברי הוועדה יהיו בעלי מינוי באוניברסיטה מדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול האקדמי הרגיל. לפחות מחצית ממשרתו של חבר הוועדה תהיה בחוג המתאים. מינוי חבר שאינו עומד בקריטריונים אלו חייב אישור הדיקן.
  • הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי תימנה לפחות שלושה חברים. הוועדה החוגית תבחר יושב ראש מבין חבריה.
  • תפקידיה העיקריים של הוועדה החוגית הם:
 • פיקוח על תכניות הלימודים של תלמידי החוג והבאת מקרים מיוחדים לשיקול דעתו של הדיקן.
 • קביעת תנאי קבלה חוגיים למועמדים ללימודי תואר שלישי בכפוף לדרישות הקבלה הכלל אוניברסיטאיות.
 • קביעה ופרסום של קריטריונים חוגיים וקווים מנחים אחידים להגשת בקשות קבלה ללימודי תואר שלישי, הצהרת כוונות לתואר שלישי, בחירת מנחה, הכנת הצעת המחקר והליכי הגשתה.
 • דיון בבקשות להתקבל ללימודי תואר שלישי והעברת המלצה מתאימה אל הדיקן.
 • החלטה בדבר דחיית קבלה של מועמד ללימודי תואר שלישי.
 • פיקוח שוטף על מהלך לימודיהם של תלמידי התואר השלישי.
 • המלצה בפני הדיקן על מתן חופשות מלימודים והארכות לימודים.
 • המלצה בפני הדיקן בדבר הפסקת לימודיו של תלמיד שלא עמד בחובות המוטלות עליו או אשר נמצא במצב אקדמי לא תקין.
 • המלצה בפני הדיקן בדבר הענקת פרסים, מלגות, מענקי מחקר ותמיכות אחרות לתלמידי התואר השלישי.
 • אישור מנחה העומד בקריטריונים להנחיה לכתיבת עבודת הדוקטור, וכן החלפת מנחה במידת הצורך.
 • וידוא מניעת ניגוד עניינים בין מנחה (לרבות חבר ועדה מלווה) לתלמיד ו\או בין תלמיד לשופט ו\או בין מנחה לשופט.
 • החלטה האם להקים ועדה מלווה לתלמיד, בתיאום עם מנחה/י העבודה.
 • אישור חברי הוועדה המלווה העומדים בקריטריונים (ככל שהוחלט על הקמתה), וכן החלפתם במידת הצורך.
 • קביעה ופרסום של דרישות הסף להגשת דוקטורט פרסומים, עדכונם מעת לעת, והעברת הדרישות לידיעת בי"ס בלום.
 • אישור הגשת עבודת הדוקטור במתכונת של דוקטורט פרסומים.
 • המלצה בפני הדיקן על אישור הצעת המחקר או דחייתה והעברת עותק מדו"חות השיפוט על הצעת המחקר אל בית הספר ללימודים מתקדמים ע"ש בלום.
 • המלצה על מינוי שופטים בהתאם לקריטריונים לשיפוט עבודת הדוקטור.
 • פיקוח על הכנסתם של תיקונים, שינויים והשלמות בעבודת הדוקטור על סמך חוות דעת השופט\ים.
 • אישור בדבר השלמת חובות הלימוד לתואר שלישי.
 • המלצה בפני הדיקן לאשר את עבודת הדוקטור או לדחותה בתום הליך השיפוט ועל סמך חוות דעת השופטים.
 • עריכת פרוטוקול של ישיבות הוועדה והעברתו אל בית הספר ללימודים מתקדמים ע"ש בלום הפרוטוקול יכלול את שמות המשתתפים והחלטות אופרטיביות לגבי כל תלמיד שעניינו נדון בוועדה. החלטה לגבי טיפול בתלמיד אשר לא תתועד בפרוטוקול לא תטופל על-ידי בית הספר.

 

 1. המסגרת הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר
  • המסגרת הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר כוללת ועדות אד-הוק אשר ידונו ויכריעו בעניינים הקשורים לקבלת מועמדים ללימודי תואר שלישי ומסלול ישיר לדוקטורט בדיסציפלינה אשר אין לה עיגון במסגרת אחת מתכניות הדוקטור החוגיות הקיימות באוניברסיטה. כמו כן, הוועדות ידונו במועמדים אשר עומדים בתנאי הקבלה, אך הרקע הדיסציפלינרי שלהם אינו עומד בדרישות הקבלה של אחת מתכניות הדוקטור החוגיות הקיימות באוניברסיטה ובמקרים חריגים אחרים. לוועדות האד-הוק הכלל אוניברסיטאיות לתלמידי מחקר תהיה סמכות זהה לסמכות הוועדה החוגית בכל הנוגע לאישור הקבלה ללימודים ובכלל זה אישור מנחה/מנחים של עבודת הדוקטור. זהות חברי הוועדה המלווה (במידה והוקמה), מהלך הלימודים והמחקר, בחירת שופטי עבודת הדוקטור, אישור הזכאות לתואר, וכיו"ב יהיו בסמכות הדיקן.
  • וועדות האד-הוק הכלל אוניברסיטאיות לתלמידי מחקר תפעלנה במתכונת של ועדות מקצועיות אשר יתמנו על ידי הדיקן. חברי הוועדה יהיו חברי סגל אקדמי בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול האקדמי הרגיל, בתחומים הדיסציפלינריים הנוגעים לנושאי המחקר של המועמדים. ככל שתמצא לנכון, רשאיות הוועדות המקצועיות להיוועץ במומחים נוספים. מספר חברי הועדה לא יפחת משלושה חברים. הדיקן יכהן כיו"ר הוועדה מתוקף תפקידו.
  • ראש מדור לימודי תואר שלישי ירכז את עבודת הוועדה.

 

 1. סגל בלום

6.1 מינוי:

סגל בלום כהגדרתם בסעיף 1.4 יבחרו מקרב חברי הסגל הקבועים באוניברסיטת חיפה  וימונו ע"י הדיקן.

6.2 סמכויות:

הוראה במסגרת  ההכשרה ומעורבות בפעילויות של בי"ס כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי המועצה האקדמית של בי"ס בלום.

 

 1. מנחה; מנחה שותף

מנחה

 • כל מועמד ללימודי התואר השלישי יידרש לאתר מנחה או מנחה בצירוף מנחה שותף לצורך כתיבת עבודת הדוקטור. על התלמיד לקבל את הסכמתו של המנחה והמנחה השותף (לפי העניין) להנחיה. המנחים יאושרו סופית על ידי הוועדה החוגית ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר בבי"ס בלום.
 • יורשה להנחות עבודת דוקטור חבר סגל אקדמי מאוניברסיטת חיפה שהינו מרצה בכיר ומעלה במסלול האקדמי הרגיל בעל מינוי בהיקף של חצי משרה לפחות בחוג בו רשום התלמיד ללימודי תואר שלישי.
 • במידה והתלמיד הינו תלמיד מחקר במסגרת הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר, המנחה יהיה חבר סגל אקדמי מאוניברסיטת חיפה שהינו מרצה בכיר ומעלה במסלול האקדמי הרגיל בעל מינוי בהיקף של חצי משרה לפחות באוניברסיטה.
 • חבר סגל אקדמי מבין חברי הסגל של אוניברסיטת חיפה בדרגת מרצה יורשה להתמנות כמנחה יחיד בכפוף לאישור הוועדה החוגית והדיקן, אם עמד בתנאים הבאים, במצטבר:
  • חבר הסגל הנחה כמנחה יחיד שני תלמידי תואר שני אשר עבודת הגמר המחקרית שלהם (תזה) אושרה;
  • חבר הסגל הנחה בהנחיה משותפת שני תלמידי מחקר לתואר שלישי לפחות אשר עבודת הדוקטור שלהם אושרה;
 • הוועדה החוגית רשאית, במקרים מיוחדים ובאישור הדיקן, לאשר מינוי של חבר סגל אקדמי שפרש לגמלאות כמנחה יחיד.
 • הוועדה החוגית רשאית, מנימוקים שיירשמו, לאשר מינוי של חבר סגל אקדמי בדרגת פרופ' חבר ומעלה במסלול נלווה כמנחה יחיד, בכפוף לאישור הדיקן.

מנחה שותף

 • מנחה שותף לעבודת דוקטור יעמוד באחד מהתנאים הבאים :
  • מנחה העומד באחד התנאים המפורטים בסעיפים 7.2 עד 7.6 דלעיל, ובלבד שביחס למנחה שותף בדרגת מרצה, לא תידרשנה ההתניות האמורות בסעיפים ‎4.1 ו- ‎7.4.2;
  • איש סגל אקדמי במוסד להשכלה גבוהה מוכר בארץ או בחו"ל (לרבות איש סגל כאמור שפרש לגימלאות), ובלבד שהוועדה החוגית והדיקן אישרו את המינוי כאמור;
  • איש סגל אקדמי במוסד להשכלה גבוהה מוכר בארץ במסלול האקדמי לרופאים בדרגת פרופ' חבר ומעלה;
  • אדם בעל תואר דוקטור אשר הינו בעל מומחיות מיוחדת בנושא המחקר, ובלבד שהוועדה החוגית והדיקן אישרו את המינוי כאמור מנימוקים שיירשמו;

ניגוד עניינים

 • הוועדה החוגית תוודא אי-ניגוד עניינים בין התלמיד למנחה / מנחה שותף.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יוכל להתמנות כמנחה מי שהוא קרוב משפחה של התלמיד אלא באישור הדיקן, במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו בהחלטת הדיקן. נתן הדיקן אישור כאמור, יקבע הדיקן תנאים לביצוע ההנחיה בהתאם למאפייני המקרה הנדון על מנת לאיין את ניגוד העניינים.

תפקיד המנחה

 • תפקידיו העיקריים של המנחה הם:
 • מתן ייעוץ בשלבי תכנון המחקר וביצועו, הכוללים גיבוש הצעת המחקר, עיבוד תוצאות המחקר והכנת נוסח סופי של הצעת המחקר.
 • מתן המלצה לוועדה החוגית או לוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר בדבר אישור הצעת המחקר ושינוי מעמדו של תלמיד המחקר למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'.
 • קיום קשר שוטף עם תלמיד המחקר במשך לימודיו לתואר שלישי.
 • תיאום בין חברי הוועדה המלווה, במידה והוקמה, לגבי תרומתו של כל אחד מהם להתקדמותו של תלמיד המחקר.
 • כינוס הוועדה המלווה, במידה והוקמה, מעת לעת ובהתאם לצורך.
 • הודעה לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ו/או לוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר בכל מקרה שבו לא שמר תלמיד המחקר על קשר עמו במשך תקופה של ששה חודשים או יותר.
 • העברת אישור בכתב לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ו/או לוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר בדבר אישור הגשת הנוסח הסופי של עבודת הדוקטור לשיפוט, לאחר שתלמיד המחקר סיים את כתיבת עבודת הדוקטור לשביעות רצון המנחה ועמד בשאר החובות שהוטלו עליו.
 • העברת המלצה לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי על מינוי שופטים אפשריים לשיפוט עבודת הדוקטור.
 • שיפוט עבודת הדוקטור.
 • עיון בדו"חות השיפוט של עבודת הדוקטור ומתן המלצה לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי או לוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר ביחס לעבודה, לרבות באשר לאישור העבודה, דרישה להטמעת תיקונים או אי-אישורה, בשים לב לחוות דעת השופטים.
 • סיוע ופיקוח על הכנסת שינויים, תיקונים או השלמות בעבודת הדוקטור, בהתאם לחוות דעת השופטים, ואישור ביצועם.
 • שבתון או חופשה ממושכת אינם פוטרים את המנחה מחובותיו בקשר להנחיית עבודת הדוקטור. טרם יציאתו לחופשה ו/או שבתון יידרש המנחה להתחייב בפני הוועדה החוגית כי ימשיך את ההנחיה גם בתקופת היעדרותו.

 

 1. ועדה מלווה
  • הוועדה החוגית או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר, בתיאום עם המנחה, יחליטו האם להקים ועדה מלווה מורחבת לתלמיד.
  • במידה והוחלט על הקמת ועדה מלווה, תמונה הוועדה עם הגשת הצעת המחקר.
  • הוועדה המלווה תורכב משלושה חברים לפחות.
  • הרכב הוועדה המלווה יהיה:
   • מנחה או מנחי עבודת הדוקטור;
   • חבר סגל אקדמי בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול האקדמי הרגיל מבין חברי הסגל האקדמי המכהנים באוניברסיטת חיפה, אשר נחשב כמומחה בתחום המחקר או בתחומי מחקר קרובים של עבודת הדוקטור;
   • חבר סגל אקדמי בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול האקדמי הרגיל שאינו נמנה על חברי הסגל האקדמי המכהנים באוניברסיטת חיפה, אשר נחשב כמומחה בתחום המחקר או בתחומי מחקר קרובים של עבודת הדוקטור.
  • בהמלצת הוועדה החוגית ובאישור הדיקן, ומטעמים שיירשמו, ניתן יהיה למנות חבר/חברי ועדה מלווה שאינם עומדים בתנאים ‎4.2 ו-‎8.4.3 דלעיל.
  • המנחה ישמש כיו"ר הוועדה המלווה. כאשר תלמיד המחקר מונחה על ידי יותר ממנחה אחד, יחליטו המנחים ביניהם מי מהם ישמש כיו"ר הוועדה המלווה.
  • חברי הוועדה ישתתפו בישיבותיה מעת לעת בהתאם לצורך, עפ"י תאום עם המנחה.
  • תפקידיה העיקריים של הוועדה המלווה הם:
 • שיפוט הצעת המחקר.
 • המלצה לוועדה החוגית או לוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר בדבר אישור הצעת המחקר ושינוי מעמדו של תלמיד המחקר למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'.
 • ליווי בהנחיית התלמיד במהלך לימודיו.
 • העברת אישור בכתב לוועדה החוגית או לוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר בדבר אישור הגשת הנוסח הסופי של עבודת הדוקטור לשיפוט, לאחר שתלמיד המחקר סיים את כתיבת עבודת הדוקטור לשביעות רצון המנחה ועמד בשאר החובות שהוטלו עליו.
 • שבתון או חופשה ממושכת אינם פוטרים את חברי הוועדה המלווה מחובותיהם בקשר להנחיית עבודת הדוקטור. טרם יציאת אחד מהם לחופשה ו/או שבתון יידרש חבר הוועדה המלווה להתחייב בפני הוועדה החוגית כי ימשיך את כהונתו בוועדה מלווה גם בתקופת היעדרותו.

 

 1. החלפת מנחה או חבר ועדה מלווה
  • הוועדה החוגית או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר (לפי העניין) תדון בהחלפת מנחה או חבר ועדה מלווה באחד מן המקרים הבאים:
   • במקרה בו היעדרותו מהארץ איננה מאפשרת המשך הנחיה תקינה;
   • במקרה בו הוא מבקש לבטל את מינויו כמנחה/חבר ועדה מלווה;
   • במקרה בו התלמיד מבקש להחליפו.
  • מנחה אשר מטעמים אקדמיים או אישיים מבקש לפרוש מהנחית תלמיד המחקר, רשאי להעביר את בקשתו המנומקת אל הוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית לא יאוחר משנה לאחר אישור הצעת המחקר. הדיקן ידון בבקשה בהתבסס על המלצת הוועדה החוגית והחלטתו תחייב את הצדדים. בקשה אשר תוגש בשלב מאוחר יותר, תאושר על ידי הדיקן בהתבסס על המלצת הוועדה החוגית רק במקרים חריגים ותחייב את הצדדים.
  • תלמיד מחקר שהנחייתו הופסקה יידרש למצוא מנחה אחר לעבודת המחקר שלו תוך סמסטר אחד מתום הסמסטר אשר במהלכו הנחייתו הופסקה. כל עת שלא ימצא מנחה, ישהה תלמיד המחקר בחופשת לימודים . לא מצא תלמיד המחקר מנחה חדש תוך סמסטר אחד מתום הסמסטר בו הנחייתו הופסקה, ייחשב כבלתי תקין אקדמית.  
  • הוועדה החוגית או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר (לפי העניין) תדון בבקשת התלמיד להחלפת מנחה לאחר קבלת חוות דעת בכתב מהמנחה הנוכחי, מהמנחה המיועד ומחברי הוועדה המלווה (אם מונתה). אם נעתרה הוועדה החוגית או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר לבקשת התלמיד, יהיה המנחה הקודם רשאי לדרוש כי יוחלף נושא המחקר. הדיקן ידון בבקשת המנחה כאמור והחלטתו תחייב את הצדדים.
  • הוועדה החוגית או הועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר (לפי העניין), תדון בבקשת התלמיד להחלפת חבר הוועדה המלווה לאחר קבלת חוות דעת בכתב מהמנחה, מחבר הוועדה שהתלמיד מבקש את החלפתו, מחבר הוועדה המיועד ומשאר חברי הוועדה המלווה. הדיקן ידון בבקשת התלמיד והחלטתו תחייב את הצדדים.

 

 1. שופטים לעבודת הדוקטור
  • הדיקן יקבע את שופטי עבודת הדוקטור בהתחשב בהמלצת הוועדה החוגית ובהיותה של העבודה מונוגרפיה או דוקטורט פרסומים כמפורט להלן.
  • שמות השופטים שימונו יהיו חסויים.
  • השופטים יהיו בעלי מינוי אקדמי במוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל בדרגת מרצה בכיר ומעלה. לאחר קבלת המלצת הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ומנימוקים שיירשמו, רשאי הדיקן לאשר כי יתמנה שופט שאינו ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל.
  • הוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית רשאית, מנימוקים שיירשמו, להמליץ על מינוי שופט בדרגת פרופ' חבר ומעלה במסלול הנלווה.
  • הוועדה החוגית רשאית, מנימוקים שיירשמו, להמליץ על מינוי שופט בדרגת פרופ' חבר ומעלה במסלול האקדמי לרופאים.
  • לא יוכל להתמנות שופט לעבודת דוקטור אשר מינויו יעמיד את השופט במצב של ניגוד עניינים בין עבודתו כשופט ובין קשריו עם התלמיד ו/או המנחה.
  • מספר השופטים לעבודת הדוקטור ייקבע בהתאם לפורמט העבודה ולסטטוס הפרסומים שבה לפי הפירוט הבא:
   • מונוגרפיה -שני שופטים אשר אינם נמנים על חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה. בעבודת דוקטור אשר ועדה כמפורט בסעיף 13.9 קבעה כי היא תישאר חסויה, מספר השופטים לא יפחת משלושה.
   • דוקטורט פרסומים–
  • שלושה מאמרים שהתקבלו לפרסום או פורסמו – שופט אחד אשר יוכל להימנות על חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה.
  • שני מאמרים שהתקבלו לפרסום או פורסמו וכן מאמר אחד שהוגש לפרסום – שופט אחד אשר יוכל להימנות על חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה.
  • מאמר אחד שהתקבל לפרסום או פורסם וכן שני מאמרים שהוגשו לפרסום – שני שופטים. אחד השופטים יוכל להימנות על חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה.
  • שלושה מאמרים שהוגשו לפרסום – שני שופטים שאינם נמנים על חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה.
  • שני מאמרים שהתקבלו לפרסום או פורסמו וכן פרק בספר שהתקבל לפרסום או פורסם – שופט אחד אשר יוכל להימנות על חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה.
  • שני מאמרים שהתקבלו לפרסום או פורסמו וכן פרק בספר שהוגש לפרסום – שני שופטים. אחד השופטים יוכל להימנות על חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה.
  • שני מאמרים שהוגשו לפרסום וכן פרק בספר שהוגש לפרסום או פורסם – שני שופטים אשר אינם נמנים על חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה.
  • מאמר אחד שהתקבל לפרסום או פורסם וכן מאמר אחד שהוגש לפרסום וכן פרק בספר שהוגש לפרסום או פורסם – שני שופטים שאינם נמנים על חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה.
  • במקרים מיוחדים רשאי הדיקן למנות שופט נוסף בכל שלב של הליך השיפוט.
  • תפקיד השופט הוא:
  • להעריך את העבודה וללוות הערכתו בהנמקה ובהדגמה במידת הצורך, בהתאם להנחיות בי"ס בלום להגשת חוות דעת שופטים לעבודת דוקטור.
  • שיפוט חוזר של עבודת הדוקטור המתוקנת, במידה והשופט דרש ביצוע תיקונים ושיפוט חוזר כהתניה לאישור העבודה.

9.10 השופט יונחה להעביר את חוות דעתו לעבודה לא יאוחר מ-60 יום מהיום שנמסרה לידו העבודה. במקרה בו תקופה זו חופפת את פגרת הקיץ תינתן לשופט אורכה של 30 יום נוספים. שיפוט חוזר של עבודת הדוקטור לא יעלה על 30 יום מהיום שנמסרה לידו העבודה.

 

 1. תנאי קבלה, נהלי קבלה והרשמה
  • הרשמה ללימודי תואר שלישי תתקיים במועדים שייקבעו על ידי האוניברסיטה.
  • אין קבלת תלמידים במעמד "על תנאי".
  • מועמד המבקש להירשם כתלמיד לתואר שלישי במסלול רגיל חייב למלא אחר כל התנאים הבאים:
   • המועמד הינו בעל תואר ראשון ותואר שני ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, והשיג בלימודי התואר השני ציון משוקלל של 80 לפחות.
   • המועמד כתב עבודת גמר מחקרית (תזה) אשר הוענק לה ציון של 86 לפחות (ציון "טוב מאד").
   • במקרים מיוחדים רשאי הדיקן, בהמלצת הוועדה החוגית או ועדה כלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר (לפי העניין), לאשר חריגה מן הציונים המינימליים לנוכח הישגים לימודיים ומחקריים מיוחדים של המועמד.
  • מועמד המבקש להירשם ללימודי התואר השלישי בחוג השונה מחוג לימודיו לתואר "מוסמך" וכתב עבודת גמר מחקרית, תדון הוועדה החוגית בבקשתו ותקבע באם לקבלו ללימודי תואר שלישי או ללימודי מחקר מקדים.
  • מועמד המבקש להירשם כתלמיד לתואר שלישי במסלול הישיר לדוקטורט בין אם באחד מחוגי הלימוד אותם סיים בתואר הראשון ובין אם בחוג לימודים אחר, חייב למלא את כל התנאים הבאים:
   • המועמד הינו בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, והשיג בלימודי התואר הראשון ציון של 90 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד.
   • במידה והמועמד הוא תלמיד לתואר שני, המועמד השלים בשנת הלימודים הראשונה קורסים בציון מספרי בהיקף של מחצית מתכנית הלימודים בחוג הרלוונטי בציון ממוצע של 90 לפחות. אחד הקורסים יהיה סמינר (או חלופה אחרת אשר אושרה על ידי החוג), אשר זכה לציון 90 לפחות.
   • המועמד השלים דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג.
  • ניתן להתקבל למסלול הישיר לדוקטורט בסמסטר א' או בסמסטר ב' של שנה א' ללימודי התואר השני.
  • תלמיד רשאי להתקבל למסלול ישיר לדוקטורט לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה לתואר שני.
  • חוגים אשר לא מקיימים תכנית לימודים לתואר שני לא יהיו רשאים לקבל תלמידים למסלול הישיר לדוקטורט.
  • הדיונים בדבר קבלת התלמיד יתבססו על הישגיו בלימודים קודמים, המלצות מתאימות ודרישות חוגיות נוספות כגון: בחינות כניסה, שאלון אישי, ראיון אישי, או ניסיון קודם בעבודה. בדיונים אלו ייבדקו ויאושרו המסמכים המפורטים להלן. כמו כן, תיבדק התאמת נושא המחקר המוצע על ידי התלמיד לתחומי המחקר של חבר הסגל האקדמי המיועד להנחותו, מכסת התלמידים המונחים על ידי חבר הסגל האקדמי המיועד להנחיה והאפשרויות הטכניות והתקציביות לביצוע עבודת הדוקטור במסגרת החוג.
  • הליך ההרשמה בכל המסלולים יהיה כדלקמן:
   • מועמד ללימודי תואר שלישי, ומסלול ישיר לדוקטורט יירשם באמצעות פורטל ההרשמה המקוון של אגף מנהל תלמידים.
   • לאחר ההרשמה תועבר בקשתו לטיפול הוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית בחוג הרלוונטי.
   • הוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית תדון בקבלתו של המועמד בהתאם למסמכיו.
   • הוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית תעביר לדיקן את המלצתה לקבל את המועמד.
  • תיק המועמד לקבלה ללימודי תואר שלישי יכלול:
   • צילומי תעודות גמר לתואר ראשון ושני.
   • גיליונות ציונים מאושרים לתואר ראשון ושני.
   • במידת הצורך, העתק מעבודת הגמר המחקרית (תזה) ומאמרים שהמועמד פרסם בספרות המקצועית.
   • אישור בכתב על הסכמת מנחה/ים לעבודת הדוקטור.
   • לפחות שני מכתבי המלצה מחברי סגל אקדמי, אשר יישלחו ישירות על ידי הממליצים אל הוועדה החוגית. אחד ממכתבי ההמלצה יהיה מטעם מנחה עבודת הגמר המחקרית.
   • הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע, מאושרת על ידי המנחה המיועד.
   • קורות חיים של המועמד בעברית ובאנגלית.
   • תקציר נושא המחקר באנגלית.
  • תיק המועמד לקבלה למסלול ישיר לדוקטורט יכלול:
   • צילומי תעודת גמר לתואר ראשון.
   • גיליון ציונים מאושר לתואר ראשון וגיליון ציונים מעודכן לתואר שני, אם קיים.
   • אישור בכתב על הסכמת מנחה/ים לעבודת הדוקטור.
   • לפחות שני מכתבי המלצה מחבר סגל אקדמי, אשר יישלחו ישירות על ידי הממליצים אל הוועדה החוגית.
   • הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע, מאושרת על ידי המנחה המיועד.
   • קורות חיים של המועמד בעברית ובאנגלית.
   • תקציר נושא המחקר באנגלית.
  • הוועדה החוגית רשאית להטיל דרישות נוספות על המועמד הכוללות: בחינות כניסה, שאלון אישי, ראיון אישי, ניסיון קודם בעבודה, מכתבי המלצה נוספים וכל דרישה אחרת שתסייע לה להחליט בדבר קבלת המועמד.
  • בקשות הקבלה ללימודי התואר השלישי או המסלול הישיר לדוקטורט בחוגים שאין בהם תכנית לימודים לתואר שלישי, תוגשנה ישירות אל בי"ס בלום וידונו במסגרת הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.
  • אושר תיק המועמדות על ידי בי"ס בלום, יועבר תיק המועמד למחלקת הרשמה באגף מינהל התלמידים אשר ישלח למועמד הודעת קבלה. מכתב קבלה יישלח למועמד גם מטעם בי"ס בלום.
  • נדחה תיק המועמדות על ידי הוועדה החוגית, תועבר ההחלטה ישירות למחלקת הרשמה באגף מינהל תלמידים אשר ישלח את הודעת הדחייה למועמד.
  • מועמד שיתקבל ללימודים יהיה רשאי להתחיל את לימודיו בתחילת סמסטר החורף או בתחילת סמסטר האביב.
  • תלמידים בכל המסלולים חייבים בייעוץ וברישום בחוגים בכל שנה משנות הלימוד. הודעה בדבר מועדי הייעוץ והרישום תישלח לכל התלמידים במהלך חופשת הקיץ על ידי אגף מינהל התלמידים.
  • מסמכיהם (גליונות וציונים ותעודות של תואר ראשון ושני) של מועמדים אשר הינם מוסמכים של אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל לרבות מוסמכים של אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יוגשו לבי"ס בלום לבדיקת עמידתם בתנאי הקבלה. מועמדים כאמור יחויבו לעמוד בהצלחה במבחן ה –GRE הכללי (General Test) ולהימצא באחוזון ה- 70% בכל אחד משלושת מרכיבי המבחן. עמידה במבחן זה מהווה תנאי הרשמה ואחד מתנאי הקבלה ללימודים.
  • קבע הדיקן כי המסמכים עומדים בתנאי הקבלה בהתאם לתקנון זה, יועבר תיק המועמד לדיון בוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית.
  • למרות האמור לעיל, רשאי הדיקן בהמלצת הוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית לקבוע כי חלף עמידה במבחן ה- GRE, יידרש המועמד להשלים לפחות ארבעה קורסים שתקבע הוועדה החוגית בהיקף כולל של 16 שש"ס בציון ממוצע של 80 לפחות, ובלבד שאחד מתוך הקורסים כאמור יהיה בדרג 3 ויחייב כתיבת עבודה סמינריונית.
  • החוגים רשאים להחמיר אך לא להקל מתנאי הקבלה, בתנאי שתנאי הקבלה הנוספים פורטו בשנתון הלימודים ואושרו על ידי בי"ס בלום.

 

 

 

 1. מהלך הלימודים והמחקר

 

לימודי התואר השלישי – משך הלימודים ותקינות אקדמית

 • משך הלימודים לתואר השלישי הוא ארבע שנים, והוא מחולק לשני שלבים: שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'.
 • שלב מחקר א': משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנתיים מתחילת סמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/הקיץ). במהלך תקופת לימודים זו, ולא יאוחר מסוף השנה האקדמית הראשונה, יידרש התלמיד להשלים את הצעת המחקר, לקבל את אישור המנחה להצעה ולהגישה לעיון הוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית, וכן לעמוד בדרישות אחרות שהוטלו עליו על ידי הוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית.
 • שלב מחקר ב': משך הלימודים בשלב מחקר ב' יהיה פרק הזמן שבין סיום שלב מחקר א' ועד ארבע שנים מתחילת הסמסטר בו התקבל התלמיד ללימודי תואר שלישי. במהלך תקופת לימודים זו, יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור, לקבל את אישור המנחה (והוועדה המלווה אם מונתה), אישור הוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית, וכן להגישה לבי"ס בלום לצורך שיפוט.

 

לימודי התואר השלישי –-תכנית לימודים ומסגרת ההכשרה של ביה"ס בלום

 • הוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית, בהתייעצות עם מנחה העבודה, תקבע לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים שלו ואת היקפה וזאת, בהתאם לרקע האקדמי של הסטודנט ובהתאם לצרכי המחקר. הוועדה רשאית להטיל על התלמיד חובת בחינה (בכתב או בעל-פה) בשיעורים שהתלמיד נדרש להשתתף בהם. בסמינריונים נדרשת רק חובת השתתפות פעילה.
 • הוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית ללימודי התואר השלישי רשאיות לדרוש ידיעת שפות זרות בהתאם לתחום ההתמחות והמחקר.
 • בי"ס בלום מציע מסגרת הכשרה לכלל תלמידי הדוקטורט כמפורט בנספח א'  לתקנון זה {הערה: הנספח יכתב לכשתקבע מסגרת ההכשרה}

 

 

 

 

 

לימודי התואר השלישי –הגשת הצעת המחקר ואישורה

 • הצעת עבודת הדוקטור, הכוללת את נושא העבודה, תכנית מפורטת של המחקר וביבליוגרפיה רלוונטית, תוגש בכתב או בעותק אלקטרוני לוועדה החוגית או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר (על פי העניין) יחד עם חוות דעתו של המנחה או המנחים. חוות דעת זו תתייחס להצעת המחקר ולכושרו של התלמיד לבצע את העבודה המוצעת.
 • תלמיד המעוניין להגיש את עבודתו במתכונת של דוקטורט פרסומים, יוכל להעביר את בקשתו אל הוועדה החוגית או הוועדה הכלל אוניברסיטאית (לפי העניין) עם אישור הצעת המחקר ובלבד שקיבל את אישור המנחה או המנחים.
 • בדיקת ההצעה נתונה בידי הוועדה החוגית או הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לתלמידי מחקר (על פי העניין), אשר רשאית לאשר את ההצעה, לדחותה, או לדרוש תיקונים ושינויים, תוך התחשבות בחוות דעתו של המנחה או חוקרים נוספים באוניברסיטת חיפה ומחוצה לה. החלטת הוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית תועבר אל בי"ס בלום.
 • תלמיד רשאי לשנות את נושא מחקרו, לצמצמו או להרחיבו בהסכמת המנחה ובאישור הוועדה החוגית או הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לתלמידי מחקר (לפי העניין).
 • הצעות מחקר לתואר שלישי, הערות הקוראים והתייחסות הכותב ו/או המנחה להערות אלה, יישמרו במזכירות החוג בו לומד התלמיד לתקופה של חמש שנים לפחות ויהיו זמינים לעיון על פי החלטת ראש החוג.
 • אם יתבקש, יידרש תלמיד לתואר שלישי להעמיד לרשות מנחה העבודה את החומר הגולמי של המחקר, בין אם במהלך הכנת העבודה ובין אם לאחר הגשתה. לאחר אישור עבודת הדוקטור, חייב התלמיד להשאיר את חומר הגלם של המחקר זמין למנחה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים ממועד ההגשה.

 

לימודי התואר השלישי – דו"ח התקדמות

 • תלמיד לתואר שלישי חייב להגיש לוועדה החוגית או לוועדה הכלל-אוניברסיטאית לתלמידי מחקר (לפי העניין) דו"ח התקדמות שנתי מאושר על ידי המנחה או המנחים בתחילת כל שנת לימודים אקדמית. עותק מן הדו"ח יישלח על ידי החוג אל בית הספר ללימודים מתקדמים ע"ש בלום.

 

לימודי תואר שלישי – אי תקינות אקדמית

 • בהמלצת הוועדה החוגית או הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לתלמידי מחקר (לפי העניין), יוכל הדיקן להפסיק את לימודיו של תלמיד אשר נמצא במצב אקדמי לא תקין.
 • תלמיד יוגדר במצב אקדמי לא תקין באחד מהמקרים הבאים:
  • תלמיד אשר לא הגיש את הצעת המחקר עד תום השנה הראשונה ללימודיו (כולל חופשת הסמסטר\קיץ) ולא אושרה לו הארכת לימודים.
  • תלמיד אשר אושרה לו הארכת לימודים, והצעת המחקר שלו לא אושרה עד תום השנה השנייה ללימודיו (כולל חופשת הסמסטר\קיץ).
  • תלמיד מחקר שלב ב' אשר לא הגיש דו"ח התקדמות שנתי בתחילת כל שנת לימודים אקדמית.
  • תלמיד אשר לא הגיש את עבודת הדוקטור לשיפוט תוך ארבע שנים מתחילת הסמסטר בו התקבל ללימודים, ולא אושרה לו הארכת לימודים.
  • תלמיד אשר לא חזר ללימודים בתום חופשה אקדמית ולא אושרה לו הארכת החופשה על ידי הדיקן.
  • תלמיד אשר לא ביצע ייעוץ ורישום ללימודים במועד בכל אחת משנות הלימודים לתואר.
  • תלמיד אשר לא שמר על קשר עם המנחה במשך תקופה של ששה חודשים או יותר.
  • תלמיד אשר הנחייתו הופסקה ולא מצא מנחה אחר תוך הזמן הקבוע בסעיף 9.3

 

 

מסלול ישיר לדוקטורט משך הלימודים ותקינות אקדמית

 • משך הלימודים הכולל למסלול הישיר לדוקטורט הוא חמש שנים, והוא מחולק לשני שלבים: שלב לימודי המוסמך ושלב לימודי הדוקטורט.
 • שלב לימודי המוסמך במסלול הישיר לדוקטורט לא יעלה על שנתיים עבור תלמיד שהתקבל למסלול מיד עם תום לימודיו לתואר ראשון, ולא יעלה על שנה עבור תלמיד שהתקבל למסלול לאחר שהשלים שנת לימודים אחת בתואר השני. בשלב לימודי המוסמך במסלול הישיר יידרש התלמיד לעמוד בדרישות הבאות:
  • השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 26 שש"ס לפחות ברמת לימודי מוסמך וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות.
  • הגשת שתי עבודות סמינריוניות או חלופה שוות ערך שנקבעה על ידי החוג. על התלמיד להשיג ציון של 90 לפחות בכל אחת משתי העבודות או בחלופה שנקבעה.
  • הגשת הצעת מחקר לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים עבור תלמיד שהתקבל למסלול ישירות מתום לימודיו לתואר ראשון, ולא יאוחר מתחילת הסמסטר השני עבור תלמיד שהתקבל למסלול לאחר שהשלים שנת לימודים אחת בתואר השני.
 • תנאי מעבר משנה א' של שלב לימודי המוסמך לשנה ב' הם השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של מחצית מתכנית הלימודים בחוג הרלוונטי בציון משוקלל של 90 לפחות, והגשת עבודה סמינריונית שזכתה בציון 90 לפחות.
 • עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט ועמידה בחובות הלימוד של שלב המוסמך כמפורט לעיל, יקבל התלמיד תעודת מוסמך האוניברסיטה במסלול הישיר.
 • עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים של שלב המוסמך כמפורט לעיל, יעבור התלמיד לשלב לימודי הדוקטורט במסלול הישיר. משך הלימודים בשלב זה לא יעלה על שלוש שנים. במהלך שלב זה יידרש התלמיד להשלים את תכנית הלימודים של התואר השלישי בהתאם לקביעת החוג, להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור, לקבל את אישור המנחה (והוועדה המלווה אם מונתה), לקבל את אישור הוועדה החוגית, וכן להגישה לבי"ס בלום לצורך שיפוט.
 • תלמיד מחקר במסלול הישיר לדוקטורט יוכל להשתתף במסגרת ההכשרה המוצעת על ידי בי"ס ע"ש בלום  לעיל בשלב לימודי המוסמך או הדוקטורט, בהתאם להחלטתו ובתיאום עם המנחה.  
 • תלמיד המעוניין להפסיק את לימודיו בשלב המוסמך של מסלול הישיר לדוקטורט, ולהשלים את לימודי המוסמך במסלול א' או ב', יהא רשאי לעשות זאת ובלבד שזכאותו לתואר שני במסלול הישיר טרם אושרה. במקרה זה על התלמיד יהיה להשלים את מכסת הלימודים ושאר החובות הנדרשים לקבלת התואר השני במסלול א' או במסלול ב', לפי העניין.

מסלול ישיר לדוקטורט – אי תקינות אקדמית

 • בהמלצת הוועדה החוגית או הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לתלמידי מחקר (לפי העניין), יוכל הדיקן להפסיק את לימודיו של תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט אשר נמצא במצב אקדמי לא תקין.
 • תלמיד במסלול ישיר יוגדר במצב אקדמי לא תקין באחד מהמקרים הבאים:
  • תלמיד אשר לא הגיש את הצעת המחקר עד תחילת הסמסטר הרביעי ללימודיו עבור תלמיד שהתקבל למסלול ישירות מתום לימודיו לתואר ראשון, ולא יאוחר מתחילת הסמסטר השני, עבור תלמיד שהתקבל למסלול לאחר שהשלים שנת לימודים אחת בתואר השני;
  • תלמיד אשר לא עמד בתנאי המעבר משנה א' לשנה ב' בשלב לימודי המוסמך של המסלול הישיר לדוקטורט;
  • תלמיד אשר לא השלים תוך שנתיים את חובות שלב המוסמך של המסלול הישיר לדוקטורט;
  • תלמיד אשר לא הגיש את עבודת הדוקטור לשיפוט תוך שלוש שנים ממועד המעבר לשלב לימודי הדוקטורט ולא אושרה לו הארכת לימודים.
 • תלמיד אשר לא השלים תוך שנתיים את חובות שלב המוסמך של לימודי המסלול הישיר לדוקטורט יועבר למסלול לימודים רגיל לתואר שני.
 • לא תאושר הארכת לימודים לתלמידי המסלול הישיר לדוקטורט בשלב לימודי המוסמך, למעט לסטודנט אשר נעדר בשל אירוע מזכה.
 1. הגשת עבודת הדוקטור והליכי שיפוט

כללי

 • עבודת הדוקטור תבוצע באוניברסיטת חיפה. הרשאה לביצוע עבודת הדוקטור במוסד מדעי אחר בישראל או בחו"ל, מחייבת אישור המנחה או המנחים, הוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית והדיקן.
 • התלמיד יכין את עבודת הדוקטור על פי קובץ הנחיות לכתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) ודוקטורט), כפי שיתוקן מעת לעת. (נספח ב' לתקנון זה ).
 • עם סיום הלימודים והמחקר תוגש העבודה אל הוועדה החוגית או אל הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לתלמידי מחקר (לפי העניין),בצרוף הצהרת התלמיד והמנחה או המנחים בדבר פורמט עבודת הדוקטור ומרכיבי פרקיה, לאישור סופי של הוועדה החוגית ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.
 • עבודת הדוקטור תוגש באחת משתי המתכונות הבאות:
  • מונוגרפיה, כהגדרתה בסעיף 1 לעיל.
  • דוקטורט פרסומים, כהגדרתו בסעיף 1 לעיל.
 • בחירת מתכונת הגשת עבודת הדוקטור (מונוגרפיה או דוקטורט פרסומים) נתונה בידי התלמיד והמנחה וכפופה לאישור הוועדה החוגית או הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לתלמידי מחקר. התלמיד יגיש את בקשתו העקרונית לגבי מתכונת עבודת הדוקטור עם אישור הצעת המחקר.
 • היקף עבודת הדוקטור לא יעלה על 350 עמודים, לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים.
 • מצאה הוועדה החוגית או הוועדה הכלל-אוניברסיטאית כי כל התנאים להגשת העבודה התקיימו, תעביר את העבודה אל בי"ס בלום לקראת הליך השיפוט, בצירוף רשימת השופטים שאושרו על ידה.
 • בי"ס בלום ישלח את עבודת הדוקטור לשיפוט בהתאם לפורמט העבודה (מונוגרפיה או דוקטורט פרסומים) כמפורט בסעיף7 לעיל.
 • ביקש התלמיד להגיש עבודת דוקטור חסויה, תידון בקשתו על ידי ועדה בהרכב כדלקמן: הרקטור או נציג מטעמו, הדיקן, ודיקן הפקולטה הרלוונטית. הרקטור ידווח לסנאט על מספר עבודות הדוקטור החסויות שאושרו בכל שנה אקדמית.

 

 

שפת החיבור (מונוגרפיה ודוקטורט פרסומים)

 • הצעת המחקר ועבודת הדוקטור יוגשו בשפה העברית.
 • נוכח מעמדה של השפה האנגלית באקדמיה, רשאי התלמיד לאחר שקיבל את אישור המנחה או המנחים להגיש את הצעת המחקר ואת עבודת הדוקטור בשפה האנגלית.
 • בתחומי מחקר שבהם המצאי של שופטי העבודה קוראי העברית מוגבל, רשאית הוועדה החוגית או הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לתלמידי מחקר (לפי העניין) בהיוועצות  ובהסכמת המנחה או המנחים, לדרוש כי הצהרת הכוונות, הצעת המחקר ועבודת הדוקטור תוגשנה באנגלית.
 • אם העבודה מוגשת בחוג ששפת ההוראה בו אינה עברית, רשאי התלמיד בהסכמת המנחה או המנחים להגיש את עבודתו בשפת ההוראה בחוג, מבלי שיהיה עליו לבקש אישור מוקדם על כך.
 • תלמיד המבקש לכתוב את הצעת המחקר ואת עבודת הדוקטור בשפה אחרת, כיוון שהעבודה עוסקת בשפה האמורה או בספרות/תרבות הקשורים לאותה שפה, יגיש את בקשתו לאחר שקיבל את הסכמת המנחה או המנחים אל הוועדה החוגית או הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לתלמידי מחקר, וזו תמליץ בפני הדיקן על החלטתה, תוך התחשבות במצאי השופטים בתחום.
 • עבודת הדוקטור תיכתב בשפה אחת בלבד.
 • כל עבודת דוקטור תכלול שערים ותקצירים בעברית ובאנגלית.

 

 

 

דוקטורט פרסומים – מבנה

 • לצורכי דוקטורט פרסומים יוכרו רק כתבי עת המקובלים ככתבי עת מקצועיים מדורגים, או המצוינים ברשימות כתבי עת המוכרות על ידי החוג ו/או בית הספר הרלוונטי וכמקובל בעולם בדיסציפלינה הרלוונטית לעבודת דוקטור. במקרים בהם אין דירוג או רשימת כתבי עת מקצועיים כאמור, יוכר כתב העת לצורך דוקטורט פרסומים רק לאחר היוועצות המנחה או המנחים עם יו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ואישור הדיקן.
 • פרסום בכתב עת בו המנחה הוא חלק מוועדת העורכים של כתב העת לא יאושר להגשה במסגרת דוקטורט פרסומים, אלא אם הוא מעבר למכסת הפרסומים המינימלית כקבוע בסעיף 1.12.
 • הוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית רשאית להחמיר על הדרישות דלעיל.
 • בנוסף לסדרת הפרסומים המהווה את עבודת דוקטורט הפרסומים, תכלול העבודה את החלקים הנוספים הבאים:
  • תקציר אשר יכלול תיאור קצר של הבעיה הנחקרת, תמצית הרקע המדעי והרציונל, שאלות/השערות המחקר, נבדקים/משתתפים, שיטה, תוצאות ומסקנות עיקריות.
  • פרק המתאר את המבנה הארגוני של העבודה ובכלל זה הרציונל להכללת כל אחד מהפרסומים, ההקשר הקונספטואלי והמתודולוגי בין הפרסומים ומידע נוסף אשר יוביל את הקורא לכדי הערכה הוליסטית של המחקר כולו.
  • פרק מבוא אינטגרטיבי (מסגרת תיאורטית של המחקר, מטרות המחקר, סוג המחקר/מתודולוגיה, שיטות, ממצאים עיקריים, תרומה תיאורטית ומעשית של המחקר).
  • סדרת הפרסומים לרבות רשימת מחברים, מידע על דירוג כתב העת, אסמכתא לגבי סטטוס הפרסום, הצהרת מחברים שותפים ואישור רשמי מכתב העת/ספר מדעי לגבי סטאטוס הפרסום.
  • טקסט מקשר, במידת הצורך, לצורך יצירת אינטגרציה בין חלקי העבודה.
  • סיכום אינטגרטיבי אשר יקיף את כלל ממצאי המחקר, יתייחס להשלכותיו של המחקר ותרומתו וידון במגבלותיו.
  • במידת הצורך, מידע נוסף אשר יחזק את המחקר ולא פורסם ייכלל כנספח לעבודה.
  • ביבליוגרפיה נוספת שאינה שייכת לפרסומים וצוטטה בחלקי העבודה האחרים.
  • חומר נלווה, נספחים המהווים במקור חלק מהפרסום, חומר שנוסף במהלך הזמן שחלף ממועד הפרסום ועד הגשת עבודת הדוקטור וחומר שהיה צורך להשמיטו מפרסום בשל דרישות כתב העת/ספר מדעי – יופיעו בסיפא של הפרק הרלוונטי בעבודה.

 

 

דוקטורט פרסומים –שותפות עם מחברים נוספים

 • עבודת הדוקטור היא ביטוי לתכנון וביצוע מחקר מקורי ועצמאי של התלמיד. לפיכך, התלמיד יהיה מחבר ראשון בכל אחד מהפרסומים. בתחומי מחקר רלוונטיים, סדר המחברים יהיה כמקובל בתחום, והכללת המאמר בעבודת הדוקטור של תלמיד המחקר טעונה אישור הוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית.
 • ניתן לכלול בעבודה פרסום/ים עם מחבר שהוא אינו מנחה העבודה בכפוף לאישור בכתב מהמנחה או המנחים.
 • דוקטורט פרסומים יוכל לכלול פרסום אחד בלבד בו התלמיד הוא מחבר שווה-תרומה (Equal Contribution).
 • מאמר שנכתב בתרומה שווה עם המנחה או המנחים לא יאושר להגשה כחלק מדוקטורט פרסומים אלא אם הוא מעבר למכסת הפרסומים המינימלית כקבוע בסעיף 1.12.
 • מאמר שנכתב בתרומה שווה עם תלמיד מחקר אחר יוכל להיכלל בעבודת הדוקטור של שני התלמידים רק בתנאי שהמאמר התקבל לפרסום בכתב עת אשר אושר מראש על ידי הוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית.

 

דוקטורט פרסומים – שינוי סטטוס הפרסומים לאחר הגשת העבודה לשיפוט

 • באחריות התלמיד והמנחה ליידע את בי"ס בלום באם מאמר (אחד או יותר) שהוגש לפרסום או פרק בספר, התקבל לפרסום בעת שהעבודה נמצאת בהליכי שיפוט. בי"ס בלום יידע את השופטים בנדון.

דוקטורט פרסומים – ביצוע תיקונים

 • התייחסות התלמיד להערות השופט/ים לגבי חלקים בעבודה שהתקבלו לפרסום או פורסמו, תוגש אל הוועדה החוגית אשר תעביר את התיקונים אל בי"ס בלום. התייחסות התלמיד תצורף כנספח לעבודה.
 • תיקוני התלמיד בהתאם להערות השופטים לגבי חלקים בעבודה שנשלחו לפרסום, ישולבו בעבודת הדוקטור המתוקנת בסוף הפרק הרלוונטי תחת סעיף 'תיקונים לפרק' (Amendments).

 

דו"ח השיפוט (מונוגרפיה ודוקטורט פרסומים)

 • כל שופט יחווה דעה על עבודת הדוקטור. דו"ח השיפוט יימסר ישירות אל בי"ס בלום. דו"ח שיפוט שהתקבל משופט לא יועבר לעיונו של שופט אחר של העבודה.
 • דו"ח השיפוט יתייחס להיבטים הבאים:
  • תוכן וחשיבות:

רלוונטיות וחשיבות מדעית

מסגרת תיאורטית

מסגרת אנליטית וכלי מחקר

איכות והיקף הממצאים

איכות הדיון והתרומה לתחום המחקר

חדשנות ואיכות הרעיונות

 • לכידות, שפה ומבנה:

בהירות הצגת הממצאים

איכות השפה המדעית

 • המלצה סופית בנוגע לאישור העבודה

הדיון בדו"ח השיפוט (מונוגרפיה ודוקטורט פרסומים)

 • חוות הדעת על עבודת הדוקטור תועברנה על ידי הדיקן אל הוועדה החוגית לתלמידי מחקר. תלמיד מחקר המבצע את מחקרו במסגרת הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לתלמידי מחקר יקבל את חוות הדעת במישרין מבי"ס בלום עותק מחוות הדעת יועבר למנחה. חוות הדעת תועברנה בעילום שם אלא אם איפשר אחד השופטים לחשוף את שמו.
 • עם קבלת התייחסות הוועדה החוגית לחוות הדעת, הן תועברנה אל תלמיד המחקר באמצעות בי"ס בלום.
 • בתיאום עם המנחה או המנחים, יתבקש תלמיד המחקר להתייחס להערות השופטים ו/או לתקן את עבודת המחקר (לפי העניין), וכן להגיש לוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית מסמך המפרט אילו תיקונים בוצעו בעבודה והיכן הוטמעו. במידה וישנן הערות אשר לגביהן החליטו המנחה או המנחים והתלמיד שלא לבצע שינוי, על התלמיד לנמק את הסיבות לכך.
 • במידת הצורך ובהתאם לחוות הדעת, תישלח העבודה המתוקנת לשיפוט חוזר. השופט יקבע באם העבודה, במתכונתה החדשה, ראויה להתקבל כעבודת דוקטור.
 • פרק הזמן המקסימאלי לביצוע תיקונים שהתבקשו על ידי חוות הדעת הינו שנה אחת בלבד ממועד העברת חוות הדעת לעיון התלמיד. חריגה מפרק זמן זה טעונה אישור הדיקן.
 • עם תום הליך השיפוט והדיון בחוות הדעת, תמליץ הוועדה החוגית או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר בפני אם ראוי תלמיד המחקר לקבלת התואר.
 • הדיקן יאשר את הענקת התואר דוקטור לפילוסופיה מטעם אוניברסיטת חיפה.
 • לא יינתנו ציונים מספריים לעבודת הדוקטור.
 • עם סיום הליך שיפוט העבודה, יעביר התלמיד למזכירות החוג או לראש מדור לימודי תואר שלישי בבי"ס בלום עותק מודפס וכרוך של עבודת הדוקטור, מאושר וחתום ע"י המנחה או המנחים ויו"ר הוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית. בנוסף, יועבר עותק דיגיטלי של העבודה. העותק יועבר על ידי בי"ס בלום לספרית האוניברסיטה בתום הליכי אישור התואר. העברת עותק קשיח ועותק דיגיטלי של עבודת הדוקטור מהווה תנאי לקבל תעודת הדוקטורט.
 • מחזור מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה בשנת לימודים אקדמית ייסגר חודשיים טרם מועד טקס הענקת התואר, כפי שיפורסם על ידי בי"ס בלום.
 • האוניברסיטה רשאית לפרסם ברשימה פומבית בכל סיום מחזור לימודים את שמות מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה. הרשימה תכלול את שמו המלא של הסטודנט ואת הפקולטה והחוג אליו משתייך. סטודנט המבקש ששמו לא ייכלל ברשימת המסיימים הפתוחה לציבור, ישלח הודעה בכתב לראש מדור לימודי תואר שלישי עם קבלת אישור הזכאות ולא יאוחר מארבעה עשר יום ממועד קבלת אישור הזכאות לתואר שלישי.

 

אי-אישור עבודת הדוקטור

 • מצא אחד השופטים כי העבודה אשר הוגשה לו לשיפוט אינה ראויה להתקבל כעבודת דוקטור, יידרש תלמיד המחקר על ידי הדיקן לתקן את העבודה בהתאם לחוות הדעת. עבודת הדוקטור המתוקנת תישלח לשיפוט נוסף על ידי שופט חדש, בהתאם להחלטת הדיקן. ככל שבשיפוט הנוסף ייקבע כי נדרשים תיקונים מהותיים בעבודה, רשאית הוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית שלא לאפשר סבב תיקונים נוסף.
 • במידה ונמצא בשיפוט הנוסף כי העבודה אשר הוגשה לשיפוט ראויה להתקבל כעבודת דוקטור, בין אם כנתינתה ובין אם בכפוף לביצוע תיקונים שאינם מהותיים, יימשך הליך השיפוט כמפורט לעיל.
 • במידה ונמצא בשיפוט הנוסף כי בעבודה המתוקנת נדרשים תיקונים מהותיים טרם אישורה, יקבע הדיקן , לאחר שקיבל את המלצת הוועדה החוגית או הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לתלמידי מחקר, אם לאפשר סבב תיקונים נוסף. לא אושר סבב תיקונים נוסף, לא תאושר עבודת הדוקטור. הדיקן יודיע על כך בכתב לתלמיד.
 • החליט הדיקן ללימודים מתקדמים שלא לאשר את עבודת הדוקטור, רשאי תלמיד המחקר לערער בכתב על ההחלטה תוך שלושה חודשים מתאריך ההודעה על אי אישור העבודה. הדיון בערעור ייערך על ידי הרקטור או על ידי ועדה אד-הוק שיימנה לצורך כך שלא תכלול את הדיקן. החלטת הרקטור או הוועדה (לפי העניין) בערעור תהיה סופית.

 

 

משך השיפוט

 • דו"ח השיפוט יימסר עלי די השופט /ת לא יאוחר מחודשיים מיום שנמסרה העבודה. אם תקופה זו חופפת את פגרת הקיץ, תינתן אורכה של חודש נוסף.
 • אם כעבור תקופת השיפוט הנ"ל לא יתקבל דו"ח השיפוט, יטופל הנושא על ידי הדיקן.

 

 • שונות

הפסקה וחידוש לימודים

 • תלמיד המעוניין להפסיק לימודיו, יודיע על כך בכתב לבי"ס בלום ולחוג הרלוונטי.
 • הוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית רשאית להמליץ לדיקן על הפסקת לימודיו של תלמיד שנמצא במצב אקדמי לא תקין. החלטה אודות הפסקת הלימודים בשל מצב אקדמי לא תקין תתקבל על ידי הדיקן, בין אם התקבלה המלצת הוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית בקשר לכך ובין אם לאו.
 • תלמיד מחקר שלב א' ותלמיד לימודי מחקר מקדים שהופסקו לימודיו (אם ביוזמתו, אם ביוזמת החוג ואם ביוזמת הדיקן), רשאי לפנות לוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית ללימודי תואר שלישי בבקשה לחדש את לימודיו ההחלטה בבקשה כאמור תתקבל על ידי הדיקן לאחר שקיבל את המלצת הוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית. הדיקן רשאי להתנות את חידוש הלימודים בתנאים.
 • תלמיד מחקר שלב ב' שהופסקו לימודיו (אם ביוזמתו, אם ביוזמת החוג ואם ביוזמת הדיקן), רשאי לפנות לוועדה החוגית בבקשה לחדש את ההחלטה בבקשה כאמור תתקבל על ידי הדיקן לאחר שקיבל את המלצת הוועדה החוגית. הדיקן רשאי להתנות את חידוש הלימודים בתנאים.

 

 

 

הארכת לימודים

 • תלמיד אשר לא הגיש את הצעת המחקר או עבודת הדוקטור תוך פרק הזמן שנקבע לכך בתקנון זה, רשאי לפנות אל הדיקן בבקשה להארכת לימודים למשך סמסטר אחד או שנה אקדמית מלאה. הבקשה תלווה בחוות דעת המנחה או המנחים והוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית.
 • הדיקן ידון בכל בקשה ויחליט האם לאשרה ולאיזו תקופה.
 • תלמיד אשר לא אושרה לו הארכת לימודים יופסקו לימודיו על ידי הדיקן.
 • סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה יהיה זכאי להאריך את לימודיו בשני סמסטרים לכל היותר.
 • סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה במועד שנקבע להגשת הצעת המחקר יורשה להגיש את הצעת המחקר בהתאם להחלטת המנחה/ים עד שבעה שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות. מועד סיום התואר (הגשת עבודת הדוקטורט) יוארך בהתאם למשך תקופות ההיעדרות המותרות, ללא תשלום תקורה, עד לשנה מהמועד המקובל לסיום התואר.

חופשת לימודים

 • תלמיד רשאי לפנות אל הדיקן במהלך תקופת הלימודים הקבועה בסעיף 12.1 בבקשה לחופשת לימודים לתקופה של עד שנה אקדמית מלאה. הבקשה תלווה בחוות דעת המנחה והוועדה החוגית או הכלל אוניברסיטאית. הדיקן רשאי מנימוקים שיירשמו לאשר חופשת לימודים לתלמיד אשר חרג ממסגרת ארבע שנות הלימוד לתואר.
 • אושרה חופשת לימודים, יידחו המועדים האמורים בתקנון זה לתקופת החופשה.
 • חופשת לימודים תינתן רק לתלמיד במצב אקדמי תקין.
 • תלמיד אשר לא ישוב ללימודיו עם תום החופשה שאושרה לו, יופסקו לימודיו.

 

 

 

קנין רוחני, פטנטים, המצאות וזכויות יוצרים

 • הוראות נוהל/תקנון הקניין הרוחני של אוניברסיטת חיפה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, יחולו על כל תלמיד לתואר דוקטור, הן מהוות חלק בלתי נפרד מתקנון זה, ובמקרה של סתירה הן גוברות על הוראות תקנון זה. בלי לגרוע מכלליות עקרון זה, יחולו גם ההוראות המפורטות להלן:
  • דוקטור של אוניברסיטת חיפה, שעבודת המחקר שלו אושרה על ידי המוסדות האקדמיים המוסמכים של האוניברסיטה, זכאי לפרסם את תוצאות מחקרו כולן או חלקן בכפוף לאישור המנחה או המנחים, ותוך ציון כי העבודה נכתבה באוניברסיטת חיפה כחלק ממילוי החובות לקבלת התואר. שמו ותוארו של המנחה או המנחים יצוין על כל פרסום של עבודת הדוקטור או תוצאות המחקר, אלא אם המנחה ויתר על זכות זו או אם ציון שמו אינו מקובל בדיסציפלינה הרלוונטית. הפקדתה של העבודה בספריית האוניברסיטה מבטיחה מתן פומביות לתוצאות המחקר ומיועדת להבטיח את ההפצה החופשית של הידע.
  • תלמיד דוקטור שעבודתו אושרה כנ"ל, רשאי לבקש כי עבודתו לא תועבר לספרייה ולא תצוטט, אם חלה עליה חובת החיסיון או שהיא מהווה נושא לרישום פטנט, כאמור בסעיף ב' להלן. במקרה זה יכתוב המחבר מכתב בו ינמק את בקשתו ויציין את פרק הזמן בו הוא מבקש את עיכוב מתן הפומביות לעבודה. הדיקן מוסמך להחליט בנדון, לאחר שישקול את נימוקי המבקש. בכל מקרה, על הדיקן לסייג את החלטתו לתקופה מוגדרת, תוך כדי הקפדה על קיום חוקי החיסיון, כאשר זה יהיה דרוש. האוניברסיטה שומרת על זכותה לפרסם תקצירים של עבודות דוקטור במסגרות שתראה לנכון.
  • עבודות ו/או מחקרים אשר עשויים לשמש נושא לפטנט, המצאה או הפקת רווחים יחולו הוראות הנוהל/תקנון לקניין רוחני של אוניברסיטת חיפה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
  • פרסום חלקי או מלא של עבודות דוקטור לפני הגשתן לשיפוט ייעשה באישור המנחה/ים. המנחה או המנחים והתלמיד ייקבעו במשותף אם הפרסום יהיה משותף לכולם או לחלקם.
  • התלמיד חייב לקבל אישור מוקדם מן המנחה או המנחים לפרסום חלקי של תוצאות המחקר לפני הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט. חובת האישור חלה גם לאחר הגשת העבודה לשיפוט.
  • העמיד המנחה או המנחים לרשות התלמיד נתונים, ממצאים אינפורמציה או חומרי גלם אחרים הקשורים בעבודת הדוקטור, תישאר הבעלות בהם בידי המנחה או האוניברסיטה, והם יוחזרו לפי דרישה ראשונה מצד המנחה או האוניברסיטה. כל פרסום של העבודה או חלקה, בכל דרך ומדיה שהיא, ייעשה ביחד עם המנחה, ובכפוף להסכמתו. בפרסום זה קיימת חובה לציין כי המחקר בוצע באוניברסיטת חיפה כחלק מן הדרישות לקבלת התואר דוקטור לפילוסופיה. לא הותנה סייג כלשהו לפרסום תוצאות המחקר בשלב הנ"ל, יהיה זכאי התלמיד לפרסם את תוצאות מחקרו (כאמור לעיל) תוך כדי ציון כי העבודה נכתבה באוניברסיטת חיפה כחלק מן הדרישות לקבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה). תלמיד הכותב עבודת דוקטור הנו האחראי הבלעדי על הנתונים עליהם התבססה עבודת הדוקטור שלו, איסופם ומהימנות הצגתם, על כל המשתמע מכך.
  • במקרה של חילוקי דעות לגבי הנאמר בסעיפים דלעיל, יפנה המערער לדיקן אשר ימנה ועדת בוררות אד-הוק על פי שיקול דעתו ובלבד שאין בנוהל/תקנון הקניין הרוחני של אוניברסיטת חיפה הוראות אחרות. החלטת ועדת הבוררות היא סופית.

 

 

.