תקנון משמעת סטודנטים וסטודנטיות

א. פתיחה

ב. הגדרות

ג. עבירות משמעת

ד. ענישה

ה. רשויות המשמעת ובעלי תפקידים אחרים

ו. הדיון המשמעתי

ז. הדיון בערעור

ח. פרסום

ט. ביטחון

פרק א. פתיחה

תקנון זה בא להסדיר תהליכים ולהגדיר את נושא מערכת המשמעת לסטודנטים וסטודנטיות באוניברסיטת חיפה. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון רב בין המוסד לבין הלומדים בו ומחייבים התנהגות הולמת. הסטודנטים ילמדו ויתקדמו מבחינה אינטלקטואלית ומקצועית, ישאפו להישגים אקדמיים גבוהים ויפעלו מתוך אחריות אישית בלימודיהם. הם יקפידו על יושרה בהתנהלותם האקדמית לרבות על דיווח אמיתי, אמין ומדויק ועל ציטוט וייחוס נאותים והוגנים. הסטודנטים יתנהלו עם המרצים והחוקרים, הסגל המנהלי ועמיתיהם לספסל הלימודים בהגינות ובכבוד ויתרמו את חלקם לסביבה לימודית פתוחה, חיובית ופורייה.

הסטודנטים יקפידו על קיום נהלי האוניברסיטה והנחיות בעלי התפקידים בה, יראו את עצמם כשותפים לקהילת האוניברסיטה ויהיו חברים חיוביים ופעילים ביחידות האקדמיות והמנהליות שאליהן הם משתייכים ובאוניברסיטה בכללותה.

החופש האקדמי של הסטודנטים כולל את החופש לבטא עמדות ודעות במסגרת סדר היום האקדמי (בכפיפות לצרכי ההוראה), בכיתות הלימוד ובמטלות האקדמיות, ומלווה בציפייה מהם להתנהלות עניינית, אמינה, הוגנת, ומכבדת.

פרק ב. הגדרות

 1. בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעויות הרשומות לצד כל אחד מהם.

בתקנון זה האמור בלשון יחיד אף לשון רבים במשמעו, ולשון נקבה אף לשון זכר במשמעו וכן להיפך.

 • "האוניברסיטה" – אוניברסיטת חיפה, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוחה או מסונף אליה.
 • "דיקנית פקולטה" – לרבות ראשת בית-ספר של האוניברסיטה וראשת יחידה אקדמית שאיננה כלולה במסגרת פקולטה.
 • "עובדת אקדמית" – מי שממלאת תפקיד הוראה, הדרכה, תרגול או מחקר בכל המסלולים והדרגות באוניברסיטה או מטעמה.
 • "עובדת בטחון" – עובדת מינהלית או מי שמועסקת על-ידי חברת שמירה חיצונית והוסמכה בכתב על-ידי הממונה על הביטחון והבטיחות לשמש  כעובדת בטחון.
 • "עובדת מנהלית" – עובדת האוניברסיטה או מי שמועסקת מטעם האוניברסיטה (אף בהעדר יחסי עובד מעביד עם האוניברסיטה) ואיננה עובדת אקדמית.
 • "רשויות משמעת" – הממונה על המשמעת, הפוסקים, יו"ר ועדת הערעורים וחברי ועדת הערעורים.
 • "רשויות התביעה" – הממונה על התביעה והתובעות.
 • "סטודנט/סטודנטית" – (א) מי שנרשמה ללימודים באוניברסיטה, בין אם ללימודים לתואר ובין אם ללימודים שאינם מקנים תואר, לרבות סטודנטיות של היחידה הקדם-אקדמית וסטודנטיות של היחידה לתלמידי חו"ל, ונתקבלה על ידה כסטודנטית, מעת הרשמתה וכל עוד היא רשומה כסטודנטית, כולל בחופשות לימודים. (ב) מי שביקשה להתקבל כסטודנטית וטרם נתקבלה החלטה בבקשתה, מעת הגשת בקשתה ועד קבלת החלטה. נדחתה בקשתה – מעת הגשתה ועד קבלת ההחלטה. (ג) מי שסיימה את חוק לימודיה אך טרם קיבלה תעודה. (ד) מי שהיתה סטודנטית במועד העבירה. (ה) סטודנטית המתפקדת כעובדת אקדמית, אלא אם כן תובא לדין משמעתי לפני בית הדין המשמעתי לסגל האקדמי. (ו) סטודנטית בתר-דוקטורט לא תחשב כ"סטודנטית" לצורך תקנון זה ויחול בעניינה תקנון משמעת אקדמי.
 • "תחומי קריית האוניברסיטה" – חצרות האוניברסיטה, בנייניה ומתקניה, לרבות שיכונים, מעונות סטודנטים ומתקנים של האוניברסיטה, בין בבעלותה, בין אם מוחכרים או מושכרים לה גם אם הם נמצאים מחוץ לתחומי הקריה, ולרבות שטחים ומבנים אשר בבעלות האוניברסיטה, בחכירתה, מושכרים לה או בשימושה וכן שטחים ומבנים שבחזקת האוניברסיטה המצויים בשימוש גורמים אחרים.

פרק ג. עבירות משמעת

 1. התנהגות הפוגעת באוניברסיטה, עובדיה, בסטודנטים ובאורחי האוניברסיטה

התנהגות הפוגעת בגופם, כבודם או ברכושם של האוניברסיטה, עובדי האוניברסיטה האקדמיים, עובדיה המנהליים, הסטודנטים שלה או אורחיה – דינה אחת או יותר מאלה: נזיפה חמורה, ביצוע פעולות לתיקון הנזק, עבודות שירות, קנס כספי, שלילת מלגה או מניעת קבלתה או הרחקה לתקופה שלא תעלה על שנה.

נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, כגון שהמעשה נעשה בכוונה לגרום נזק ממשי לגופו של אדם או לרכוש  בעל ערך או בהתנכלות כאמור בנסיבות מחמירות, רשאי בית הדין להטיל, בנוסף לעונשים הקבועים בפסקה הקודמת או במקומם, עונש של הרחקה לתקופה העולה על שנה, לרבות לצמיתות.

 1. הפרעה לפעילות ולפעולות האוניברסיטה

הפרעה להוראה, למחקר או לעבודה באוניברסיטה, או הפרעה לכל פעילות אחרת שאושרה על-ידי המוסדות המתאימים באוניברסיטה, וכן שידול וסיוע לכל הפרעה כזו – דינם אחת או יותר מאלה: נזיפה חמורה, ביצוע פעולות לתיקון הנזק, קנס כספי, שלילה או מניעת קבלת מלגה ו/או הרחקה לתקופה שלא תעלה על שנה. נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, רשאי בית הדין להטיל, בנוסף לעונשים הנ"ל או במקומם, עונש של הרחקה לתקופה העולה על שנה, לרבות לצמיתות.

 1. פגיעה בספריה

פגיעה ברכוש ספריות האוניברסיטה ובכלל זה גניבת ספרים, תדפיסים, חומר דיגיטלי, חומר אודיו-ויזואלי או חומר אחר, הסתרתם, הוצאתם ללא רשות, השחתתם, וכל הפרעה הקשורה לשימוש בספריה – דינה אחת או יותר מאלה: הרחקה לתקופה שלא תעלה על סמסטר, ביצוע פעולות לתיקון הנזק, קנס כספי, שלילה או מניעת קבלת מלגה; נגרם נזק משמעותי לספרייה, רשאי בית הדין להטיל עונש הרחקה חמור מן האמור לעיל, לרבות לצמיתות.

 1. אי-ציות להוראות האוניברסיטה ועובדיה
  • אי ציות להוראות של רשויות האוניברסיטה ובכלל זה לעובדותיה האקדמיות ועובדותיה המנהליות, שניתנו במסגרת מילוי תפקידיהן, לרבות בפעילותן מחוץ לתחומי קריית האוניברסיטה;
  • סירוב להזדהות בפני עובדת אקדמית או עובדת מנהלית במסגרת מילוי תפקידן;
  • אי הופעה בפני רשויות המשמעת או סירוב להעיד בפניהן;

דינם אחת או יותר מאלה: נזיפה, ביצוע פעולות לתיקון הנזק, קנס כספי, שלילה או מניעת קבלת מלגה, או הרחקה לתקופה שלא תעלה על שנה. נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, רשאי בית הדין להטיל, בנוסף לעונשים הנ"ל או במקומם, עונש של הרחקה לתקופה העולה על שנה, לרבות לצמיתות.

 1. הפרת נהלים של האוניברסיטה

הפרת תקנות, הוראות ונהלי האוניברסיטה, ובכלל זה הפרה של תקנות, הוראות ונהלים המתייחסים: א. לפעילות ציבורית בקמפוס; ב. לעישון במקום האסור לעישון; ג. לשימוש במתקני האוניברסיטה, כולל ספריות, חדרי מעבדות, אולמות, מעונות ושיכונים, מועדונים, משרדים, מתקני ספורט ושטחים פתוחים; ד. לעבירות חניה; ה. למעשה או מחדל שגרם או שעלול היה לגרום למניעת מימוש זכות הגישה או השימוש של סטודנט, עובדת אקדמית, עובדת מנהלית או אורח האוניברסיטה במתקנים הנ"ל, בספרים, באמצעי הוראה ולמידה אחרים או כל זכות אחרת המוקנית להם כדין – דינם אחת או יותר מאלה: נזיפה, ביצוע פעולות לתיקון הנזק, קנס כספי, שלילה או מניעה מקבלת מלגה, הרחקה לתקופה שלא תעלה על שנה, ובנסיבות חמורות – הרחקה לתקופה העולה על שנה, לרבות לצמיתות. בעבירות חניה ניתן להורות על שלילת זכות חניה באוניברסיטה לתקופה שתקבע.

 1. שיבוש הליכי דין משמעתי

מתן עדות שקר, העלמת עובדות או עשיית כל מעשה שיש בו כדי לפגוע או לשבש את ההליך המשמעתי –

דינם אחת או יותר מאלה: נזיפה חמורה, ביצוע פעולות לתיקון הנזק, קנס כספי,  הרחקה.

 1. ביזיון בית דין משמעתי

אי מילוי חלקי או מלא של החלטה שניתנה על-ידי רשויות המשמעת – דינו אחת או יותר מאלה: נזיפה חמורה, ביצוע פעולות לתיקון הנזק, קנס כספי, שלילת או מניעת קבלת מלגה, הרחקה.

 1. מרמה והונאה
  • הונאה בבחינה, כולל הפרה של הוראות הנוגעות לכתיבה או להתנהגות במשך הבחינה או סיוע לסטודנט אחר במעשה כזה, ובכלל זה החזקת חומר או אמצעי שנאסר להחזיקו, העתקה מסטודנט אחר או מתן אפשרות לסטודנט אחר להעתיק, התנהגות בניגוד להוראות המשגיח, או תקשורת כלשהי עם נבחן אחר;
  • קיום הידברות או תקשורת, או ניסיון הידברות או תקשורת, עם גורם חוץ בעת הבחינה; הכנסת שינוי כלשהו בבחינה לאחר תום מועד הבחינה, צילום ו/או העתקה של טופס בחינה ללא אישור;
  • הונאה או מצג שווא בעבודת בית, בעבודה סמינריונית או בעבודה אחרת המוטלת על הסטודנט בקשר עם לימודיו, כולל הפרה של הוראות הנוגעות לביצוע אותה עבודה, וכן סיוע לאחר לעשות מעשה כזה;
  • הונאה בבחינת כניסה לאוניברסיטה, בין במטרה להתקבל כסטודנט ובין במטרה לסייע לאחר להתקבל כסטודנט באוניברסיטה;
  • מעשה תרמית אחר כלשהו או מצג שווא שנעשו לשם קבלת זכויות באוניברסיטה או בקשר ללימודים בה, אם לטובת עצמו, אם לטובת אחר וכן סיוע בעשיית כל מעשה כאמור;
  • עשיית מעשה שיש בו משום מרמה, הונאה או זיוף, בין אם הניב המעשה טובת הנאה ובין אם לאו, ובכלל זה: מסירת ידיעה כוזבת לאוניברסיטה, הימנעות ממסירת מידע נדרש, חיבור מסמך כוזב ו/או הגשתו לרשויותיה, לעובדותיה האקדמיות או לעובדותיה המנהליות לשם קבלת זכויות באוניברסיטה, או בקשר ללימודים באוניברסיטה, בין אם לטובת מוסר הידיעה, מחבר המסמך או המגיש אותו כאמור ובין אם לטובת אחר, וכן הכנסת שינוי בכל מסמך, תעודה או רשומה מטעם האוניברסיטה, ללא הרשאה מרשויותיה המוסמכות;
  • עשיית מעשה פלגיאט: כל עבודה, בעל פה או בכתב, המוגשת על ידי הסטודנט – למעט ציטוטים מפורשים המובאים לפי כללי הציטוט המוכרים – חייבת להיות כתובה במילותיו שלו, לפי רעיון ומתווה פרי עבודתו ודעתו. הצגת מילים, רעיונות ו/או ביטויים שנכתבו או נהגו בידי אחר כאילו הם מילותיו, רעיונותיו או ביטויו של מגיש העבודה ייחשבו פלגיאט. לעניין זה אין חשיבות למקור של המילים והרעיונות, בין אם הם מהאינטרנט, מספרים, מעבודותיהם של אחרים או מכל מקור אחר. גם שימוש חלקי במילותיו או רעיונותיו של אחר, כולל ניסוחם מחדש, יחשב פלגיאט, למעט אם ייוחסו (ניתן קרדיט) לכותב המקור, לפי כללי הציטוט המקובלים.

דינם אחת או יותר מאלה: פסילת הבחינה, העבודה, הקורס, הסמינר או הסדנה, עיכוב במתן תעודה או זכאות לתואר, ביטול מסמך, תעודה, תואר או אישור מטעם האוניברסיטה, ביטול שנת לימודים או חלקה (לרבות בדיעבד), ביצוע פעולות לתיקון הנזק, עבודות שירות, קנס כספי, שלילה או מניעת קבלת מלגה, הרחקה.

 1. התנהגות שאינה הולמת סטודנט
  • התנהגות שאיננה הולמת סטודנט, בין בהימצאו בתחומי קריית האוניברסיטה או בכל מקום אחר שבו יימצא בתוקף היותו סטודנט, כגון פעילויות המיועדות להכשרת עובדות אקדמיות או סטודנטים; תכניות להכשרה מעשית; אתרי חפירה; סיורים לימודיים; לימודי שדה; פעילות ספורטיבית ציבורית; פעילות בלשכות משפטיות – דינה אחת או יותר מאלה: נזיפה חמורה, קנס כספי, שלילה או מניעת קבלת מלגה או הרחקה לתקופה שלא תעלה על שנה. נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, רשאי בית הדין להטיל עונש של הרחקה לתקופה העולה על שנה, לרבות לצמיתות.
  • בסעיף זה, התנהגות שאינה הולמת סטודנט היא התנהגות פסולה, למשל: התנהגות שאינה תואמת את הנורמות האתיות או את החוק, התנהגות פרועה, הקמת שאון ומהומה, השתתפות בתגרה או התנהגות אלימה, שימוש ברכוש האוניברסיטה לצרכים פרטיים ללא אישור מוסמך, ובכלל זה שימוש בזמן מחשב לצרכים פרטיים ללא אישור מוסמך, פריצה או הסגת גבול לאוניברסיטה או לרכושה.

פרק ד. ענישה

 1. רשימת העונשים האפשריים
  • נזיפה.
  • נזיפה חמורה.
  • שלילת זכות חניה.
  • עבודות שירות.
  • ביצוע פעולות לתיקון הנזק, לרבות פיצוי כספי והשבה ליחידה שנפגעה.
  • קנס כספי – הקנס יהיה בשיעור שלא יעלה על מחצית משכר הלימוד המלא השנתי לתלמיד מן המניין. סכום הקנס יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן מתום שלושים יום ממועד הטלתו ועד למועד הפירעון בפועל. סכום הקנס יועבר לקרן המלגות של דיקנט הסטודנטים.
  • שלילה או מניעת קבלת מלגה.
  • עיכוב במתן תעודה או זכאות לתואר.
  • פסילת בחינה/עבודה/קורס/בחינה/סדנה/סמינר.
  • הרחקה לסוגיה, לרבות הרחקה לתקופת זמן שתקבע מפעילות ספציפית (קורס, סמינר, סדנה וכדומה), מכל פעילות אקדמית ו/או מתחומי קריית האוניברסיטה, או הרחקה לצמיתות.
  • ביטול שנת לימודים או חלקה (לרבות בדיעבד).
  • ביטול מסמך, תעודה או אישור.
 1. הוראות מיוחדות וקריטריונים לעניין העונש
  • בית הדין רשאי להטיל בגין עבירה אחת עונש אחד או מספר עונשים, בהתאם לשיקול דעתו.
  • עונש ללא הרשעה:
   • בעבירות המנויות בסעיף 12.2.2 להלן, רשאי בית הדין, לבקשתו המנומקת של סטודנט שהוגש נגדו הליך משמעתי (להלן" "הנתבע") ולאחר שהשתכנע שהרשעה בעבירה תגרום לנתבע נזק קיצוני ובלתי הפיך, להטיל עליו עונש מבלי להרשיעו בעבירה. קיבל הפוסק החלטה כאמור, יעביר את החלטתו המנומקת, טרם פרסומה, לאישור הממונה על המשמעת.
   • הטלת עונש ללא הרשעה תתאפשר אך ורק בעבירות על סעיפים 2 , 3, 5 ו- 6 בתקנון זה.
   • הטלת עונש ללא הרשעה תתאפשר רק פעם אחת במהלך לימודיו של הסטודנט.
  • בית הדין רשאי לחייב את הנתבע להתנצל בפני מי שבכבודו, בגופו או ברכושו פגע. אי-קיום חובת ההתנצלות באופן שנקבע על ידי בית הדין תיחשב כביזיון בית הדין.
  • קריטריונים לקביעת העונש:

בגזירת העונש המתאים, יתחשב בית הדין בנסיבות המפורטות להלן, אם ובמידה שהתקיימו, וינמק זאת בפסיקתו ככל שסבר כי ראוי לתת להן משקל בנסיבות המקרה –

 • נסיבות ביצוע העבירה;
 • כללי הגינות וצדק טבעי;
 • נסיבותיו האישיות של הנתבע, לרבות השלכות הפגיעה של העונש בנתבע בשל נסיבות מיוחדות הקשורות בה;
 • נטילת האחריות של הנתבע על מעשיו, מאמציו לתקן את תוצאות העבירה, הבעת חרטה כנה, וחזרתו למוטב או מאמציו לחזור למוטב;
 • התנהגותו החיובית של הנתבע ותרומתו לחברה מעבר לתרומה הנובעת מעצם עיסוקו;
 • עבר משמעתי קודם של הנתבע, לרבות עבירות בהן הוטל עליו עונש ללא הרשעה.
 • עונש על תנאי:
  • בית הדין רשאי להטיל עונש על תנאי.
  • החליט כך, יפרט בהחלטתו מהו התנאי אשר בהתקיימו יהפוך העונש לעונש בפועל וכן, אם מצא לנכון לקבוע תקופה להפעלת התנאי, את תקופת התנאי, תוך הבהרה מתי תחל (האם ביום ביצוע העבירה או ביום מתן ההחלטה).
  • בהעדר קביעה אחרת בהחלטה, המועד הקובע לתחילת תקופת התנאי יהיה ביום מתן ההחלטה והמועד הקובע לשאלה אם ההפרה אירעה בתוך תקופת התנאי יהיה מועד ביצוע העבירה (ולא מועד ההחלטה המשמעתית לגביו).
  • עונש כספי שהוטל על הנתבע ולא שולם, ייחשב כחוב של הנתבע לאוניברסיטה.

פרק ה. רשויות המשמעת ובעלי תפקידים אחרים

 1. רשויות המשמעת
  • רשויות המשמעת באוניברסיטה הינן:
   • הממונה על המשמעת והפוסקים.
   • יו"ר ועדת הערעורים וחברי הועדה.
   • המרכזת.
  • רשויות התביעה:
   • הממונה על התביעה.
   • התובעת הראשית.
   • התובעות.
 1. הממונה על המשמעת והפוסקים
  • סנאט האוניברסיטה, בהמלצת הרקטור ועל דעת הנשיא, ימנה מבין העובדות האקדמיות של האוניברסיטה את הממונה על המשמעת. המינוי יהיה לתקופה קצובה.
  • הרקטור ימנה מבין העובדות האקדמיות, בהתייעצות עם הממונה על המשמעת, את הפוסקים, במספר שייקבע מדי פעם בפעם ע"י הסנאט. המינוי יהיה לתקופה קצובה.
  • הממונה והפוסקים אוטונומיים בשבתם בדין.
  • הממונה על המשמעת אחראי על הארגון, הניהול וההפעלה של רשויות המשמעת.
  • הממונה על המשמעת ידון ויחליט – כדן יחיד – בתלונות על עבירות משמעת, למעט אם החליט כי הדיון יתקיים בפני מותב.
  • הממונה על המשמעת רשאי לאצול את סמכותו להחליט כדן יחיד לכל אחד מן הפוסקים. חלוקת התיקים בין הממונה על המשמעת לפוסקים וקביעת מועדי הדיון תעשה על-פי כללים שיקבע הממונה על המשמעת מעת לעת, או על פי קביעתו לעניין או לעניינים מסוימים. על אף האמור בסעיפים 14.4 ו-14.5 לעיל, לממונה על המשמעת הסמכות לקבוע, בהתאם לשיקול דעתו, אם הדיון יתקיים בפני דן יחיד או בפני מותב של שלושה המורכב מן הממונה על המשמעת ושניים מבין הפוסקים שייקבעו על-ידו. הממונה על המשמעת רשאי להסמיך אחד מן הפוסקים למלא באופן זמני את תפקידיו לפי סעיף זה, ואם עשה כן – יודיע על החלטתו לרקטור.
  • תמה תקופת המינוי של הממונה על המשמעת או של אחד הפוסקים, מוסמכים הם להמשיך ולסיים את הדיון בכל תלונה בה מונו לדון קודם לכן, וכן, אם הוחלט כך על ידי הרקטור, לדון גם בתלונות חדשות עד למינוי מחליפיהם.
 1. הממונה על התביעה, תובעת ראשית, תובעת ומרכזת
  • הרקטור, באישור הסנאט, ימנה אשת סגל אקדמי בכירה בעלת השכלה משפטית שתשמש כממונה על התביעה לתקופה קצובה. תפקידה של הממונה על התביעה לייעץ לתובעת הראשית ולהתוות את מדיניות התביעה.
  • הנשיא והרקטור ימנו עובדות אוניברסיטה מנהליות ו/או עובדות אקדמיות לשמש כתובעת ראשית וכתובעות בדיון המשמעתי (שכל אחת מהן תכונה להלן: "התובעת"). התובעת הראשית תהיה בעלת רישיון עריכת דין תקף.
  • התובעות כפופות להוראותיה של התובעת הראשית.
  • הרקטור, בהתייעצות עם הממונה על המשמעת, ימנה עובדת מנהלית שתשמש כמרכזת של רשויות המשמעת (להלן: "המרכזת").
 1. ועדת ערעורים
  • חברי ועדת הערעורים יהיו שמונה עובדות אקדמיות שתמונינה על-ידי סנאט האוניברסיטה, ארבעה סטודנטים שימונו על-ידי ועד אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה וארבעה אישי ציבור שימונו על-ידי נשיא האוניברסיטה. יו"ר ועדת הערעורים תמונה על-ידי הסנאט בהמלצת הרקטור ועל דעת הנשיא מתוך שמונה העובדות האקדמיות כאמור. המינוי יהיה לתקופה קצובה. יו"ר ועדת הערעורים אחראית על הארגון, הניהול וההפעלה של ועדת הערעורים.
  • ועדת הערעורים תדון בהרכב של שלוש עובדות אקדמיות, סטודנט אחד ואיש ציבור אחד.
  • הרכב ועדת הערעורים לדיון בכל ערעור ייקבע על-ידי יו"ר ועדת הערעורים מבין חברי ועדת הערעורים, וכן תקבע יו"ר ועדת הערעורים את יו"ר המותב.
  • תמה תקופת המינוי של יו"ר ועדת הערעורים או של חברותיה, מוסמכות הן להמשיך ולסיים את הדיון בכל ערעור שהוגש בפניהן קודם לכן וכן, אם הוחלט כך על ידי הרקטור, לדון בערעורים חדשים עד למינוי מחליפותיהן.
 2. שמירת סמכויות
  • סמכותן של רשויות המשמעת לדון ולפסוק בעבירות משמעת אינה שוללת את סמכותן של בעלת תפקיד, עובדת אקדמית או עובדת מנהלית לתת הוראות או לנקוט צעדים שבגדר סמכותן, לרבות לשם מניעת הפרעות מצד סטודנט למהלך תקין של לימודים, בחינות או פעילות אחרת באוניברסיטה.
  • הטרדה מינית – תלונה שעניינה הטרדה מינית תוגש ותטופל על פי האמור בנוהל למניעת הטרדה מינית באוניברסיטת חיפה, כפי שיעודכן מעת לעת וכן בהתאם לתקנון זה, לפי העניין.

פרק ו.  הדיון המשמעתי

 1. הליכי הדיון בפני הממונה על המשמעת
  • הסמכות לקיים הליכים משמעתיים לפי תקנון זה איננה נשללת על-ידי קיום חקירה משטרתית, הליכים פליליים או פסק דין בגין אותו מעשה.
  • תלונה בדבר עבירה על המשמעת תוגש על-ידי המתלונן במילוי טופס התלונה הממוחשב.
  • התובעת הראשית תטפל בתלונה סמוך ככל האפשר לקבלתה, והיא רשאית לבקש הסברים מהמתלונן, מהסטודנט נגדו הוגשה התלונה, אם הלה חפץ לתת הסבר, ומכל מקור אחר.
  • הגיעה התובעת הראשית להחלטה שאין מקום לפתוח בהליכים משמעתיים, רשאית היא לגנוז את התלונה. התובעת הראשית תודיע לממונה על התביעה, למתלונן ולסטודנט נגדו הוגשה התלונה על החלטת הגניזה, ועל זכות המתלונן לערער על החלטה זו בפני הרקטור תוך ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת הודעה זו.

החלטת הרקטור בערעור תהא סופית. נבצר מן הרקטור לדון בערעור כאמור או בכל ענין אחר הנתון לסמכותו לפי תקנון זה, יהיה הרקטור רשאי להאציל את סמכותו על פי תקנון זה לנשיא או לאחד מסגני הנשיא, בין לגבי ענין מסוים ובין לתקופה מסוימת.

אחת לשנה תגיש הממונה על התביעה דו"ח מפורט לממונה על המשמעת ולסנאט על התלונות שנגנזו.

 • החליטה התובעת הראשית שיש מקום לפתוח בהליכים משמעתיים, תכין את טופס התביעה ותעבירו לממונה על המשמעת תוך ציון הפרטים הבאים:
  • פרטי המתלונן ותפקידו.
  • תיאור המעשים או המחדלים המיוחסים לנתבע.
  • פירוט סעיפי עבירות המשמעת המיוחסות לנתבע, וכן אם התביעה מתכוונת לדרוש הטלת אחד מהעונשים הבאים: ביטול מסמך, תעודה או אישור; ביטול שנת לימודים או חלקה (לרבות בדיעבד); הרחקה בפועל לתקופה העולה על שנה (עונשים אלה יכונו בתקנון זה: "העונשים החמורים").
  • רשימת עדי התביעה ומסמכים.
  • כי התביעה תהיה מיוצגת בהליכים על ידי עורך דין (במקרים שבהם כך יוחלט על ידי התובעת).
 • הממונה על המשמעת ישלח בהקדם האפשרי לנתבע, לתובע, למתלונן וליו"ר אגודת הסטודנטים הזמנה בכתב, בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת מן הדרכים המנויות בסעיף 18.9 להלן (לפי שיקול דעתו), על המקום והמועד שנקבע לדיון בתלונה, בצירוף טופס התביעה ועותק של תקנון זה.
 • טופס ההזמנה יציין בפני לנתבע:
  • את האפשרות, הטעונה הסכמת שני הצדדים, לקיום גישור.
  • כי הינו רשאי להיעזר במייצג שהינו סטודנט אחר או עובדת אקדמית.
  • במקרה בו התביעה תהיה מיוצגת על ידי עורך דין ו/או אם התובע מתכוון לדרוש להטיל על הנתבע אחד (או יותר) מהעונשים החמורים כהגדרתם בסעיף 18.5.3 לעיל – כי הנתבע רשאי להיות מיוצג בדיון המשמעתי על ידי עורך דין.
  • כי עליו למסור לממונה על המשמעת, לא יאוחר מחמישה ימים מהיום שבו נמסרה לו ההזמנה, הודעה בכתב הכוללת את הפרטים הבאים:
   • האם הוא מסכים לקיום גישור.
   • אם בחר להסתייע במייצג כאמור בסעיף 18.7.2 לעיל או בעורך דין (בהתקיים התנאים האמורים בסעיף ‎7.3 בתקנון זה) – את שמו ומענו של המייצג/עורך הדין וכן את ייפוי הכוח שנתן למייצג/עורך הדין.
  • אם לטענת הסטודנט קיימת מגבלה משמעותית ביכולתו לייצג את עצמו או שקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות לטענתו להתיר לו להיות מיוצג בהליכים המשמעתיים על ידי עורך דין, עליו לפנות בבקשה להתיר לו ייצוג כאמור, וזאת ביחד עם ההודעה האמורה בסעיף 18.7.4. בבקשתו יפרט הסטודנט את הנימוקים המצדיקים לטענתו להיעתר לבקשתו ויצרף ראיות התומכות בנימוקיו, ככל שיהיו כאלה. הממונה על המשמעת יודיע לסטודנט על החלטתו בבקשה לפחות 4 (ארבעה) ימים לפני המועד שייקבע לדיון בתלונה. על החלטת הממונה על המשמעת על פי סעיף זה אין זכות ערעור. החליט הממונה על המשמעת להתיר לסטודנט להיות מיוצג על ידי עורך דין, תהיה התביעה זכאית גם היא לייצוג כזה, אף אם לא הודיעה מראש על כוונתה להיות מיוצגת על ידי עורך דין בהליך המשמעתי.
  • כל הודעה, הזמנה או מסמכים שיישלחו לנתבע ולמתלונן בדואר רשום, או בדואר אלקטרוני לפי כתובתו הרשומה במאגרי האוניברסיטה, או שנמסרו לידי הנתבע באמצעות שליח, ייחשבו כאילו נמסרו לנתבע כדלקמן: שבעה (7) ימים לאחר שיגורם – אם נשלחו בדואר רשום; ביום שלאחר שיגורם/מסירתם – אם נשלחו בדואר אלקטרוני או נמסרו על-ידי שליח.
  • המועד שייקבע לתחילת הדיון בתלונה יהיה לא מאוחר מאשר שלושים (30) ימי עבודה מיום שנתקבלה התלונה על-ידי התובעת, ובמקרה של חופשות מלימודים – מאה (100) ימים (במקום 30 יום), ולא מוקדם משבועיים (14 ימים) מהיום בו נמסרה ההזמנה לפי סעיף ‎6 לעיל לנתבע. ביקשו התובעת או הנתבע לדחות את מועד הדיון, יודיעו על כך לממונה על המשמעת, בצירוף נימוקים, תוך חמישה (5) ימים מיום שנמסרה הזמנה למבקש/ת הדחייה. החלטת הממונה על המשמעת בבקשת הדחייה תימסר לנתבע, לתובעת, למתלונן וליו"ר אגודת הסטודנטים או מי שימונה על ידו, בהקדם האפשרי. בנסיבות חריגות יהיה הממונה על המשמעת רשאי לדחות את מועד תחילת הדיון למשך עד שלושים יום נוספים לכל היותר, ובלבד שיפרט בפני הצדדים בכתב את נימוקיו.
  • לנתבע (ולבא כוחו, אם מונה בהתאם לתקנון זה) תהיה זכות לעיין בהחלטות שניתנו במקרים דומים ושפורסמו על-ידי רשויות המשמעת (בעילום שם) במהלך שנתיים לפחות לפני מועד הדיון.
  • הדיון בתלונה יכול שיתנהל בהעדר הנתבע אם זה לא יופיע במועד שנקבע למרות שהוזמן כראוי. נתקיים דיון שלא במעמד הנתבע בנסיבות כמתואר לעיל, יהיה בית הדין רשאי ליתן כל החלטה אף שלא בפני הנתבע. ניתנה החלטה שלא בפני הנתבע, תמציא לו המרכזת עותק ממנה באחת הדרכים המנויות בסעיף 18.9 לעיל, והנתבע יהיה רשאי לעתור לביטולה תוך שבעה (7) ימים מהמועד בו הומצאה לו ההחלטה. העתירה תתברר בפני בית הדין שנתן אותה, אשר יהיה מוסמך לבטל החלטתו או לשנותה מטעמים מיוחדים שיירשמו, ואם החליט כך – לקיים דיון חוזר בתלונה או בחלקה בנוכחות הנתבע. לא התייצב הנתבע לדיון החוזר, למרות שהומצאה לו החלטה על מועד דיון חוזר/הזמנה להשתתף בו באחת הדרכים המנויות בסעיף 18.9 לעיל, תהפוך החלטת בית הדין לסופית ולא תהא ניתנת לערעור.
  • בשעת הדיון בתלונה יהיו נוכחים התובעת, המתלונן, הנתבע ומייצג (אם מונה בהתאם לאמור לעיל וניתן לו ייפוי כוח בכתב על ידי הסטודנט) וכן סטודנט משקיף שימונה על-ידי הרקטור מתוך רשימת משקיפים שתגיש אגודת הסטודנטים. נוכחותו של מייצג הנתבע בדיון אינה פוטרת את הנתבע מהתייצבות לדיון.
  • המרכזת תזהה את הנתבע ותציג בפניו את כל הנוכחים בשמם ותפקידם.
  • בית הדין יקרא את טופס התביעה בפני הנתבע ויסביר לו, אם יתבקש לכך, את האמור בו. הממונה על המשמעת ו/או בית הדין יסביר לנתבע ולתובעת את האפשרות של קיום גישור. בהעדר הסכמה הדדית של הצדדים לקיום גישור, יתקיים הדיון המשמעתי.
  • לא הודה הנתבע, תציג התובעת את גרסתה וראיותיה, ותרצה את טיעוניה. משסיימה, יציג הנתבע או מי שמייצג אותו את גרסתו וראיותיו, וירצה את טיעוניו.
  • בתום דיון זה, ובהקדם האפשרי, יכריע בית הדין בכתב על דבר זיכויו או הרשעתו של הנתבע. הודה הנתבע בביצוע העבירה, יכריע בית הדין על סמך הודאתו.
  • הורשע הנתבע בביצוע העבירה, תציג התובעת את ראיותיה וטיעוניה לעניין העונש. משסיימה, יציג הנתבע את ראיותיו וטיעוניו לעניין העונש.
  • בית הדין, הנתבע והתובעת רשאים לחקור את העדים, לרבות המתלונן והנתבע. בית הדין ידאג להגן על העדים ועל שאר המשתתפים מפני פגיעה והטרדה במהלך הדיון וימנע הצגת שאלות בלתי רלוונטיות או חוזרות תוך ניצול לרעה של הדיון.
  • בית הדין ינהל את הדיון ויקבל ראיות בדרך שנראית לו צודקת ויעילה, תוך הקפדה על כללי הצדק הטבעי.
  • במהלך הדיון יירשם בידי המרכזת פרוטוקול, שייחתם בידי בית הדין. כל תיעוד אחר של מהלך הדיון אסור, לרבות על ידי הצדדים ומי מטעמם, אלא אם הותר במפורש על ידי בית הדין.
  • הדיון המשמעתי יתנהל בדלתיים סגורות, אלא אם הממונה על המשמעת יחליט אחרת על-פי בקשת התובעת או הנתבע.
  • סמוך ככל האפשר לסיום גביית הראיות והשמעת טענות הצדדים, ייתן בית הדין החלטה מנומקת, בכתב (להלן: "ההחלטה"). הטיל בית הדין על הנתבע עונש מן העונשים החמורים, יפרט בהחלטה את הנימוקים המיוחדים המצדיקים זאת.
  • המועד בו תחשב ההחלטה כאילו הומצאה לנתבע יהיה מועד הקראתה לנתבע. ככל שהנתבע (או בא כוחו, אם מונה) לא נכח בהקראה, המצאת ההחלטה לנתבע תהיה בהתאם לאמור בסעיף 18.25. עותקים מן ההחלטה יישלחו גם לתובעת, לדיקנית הפקולטה ולראשת החוג שבהם לומד הנתבע, למתלונן, לאגודת הסטודנטים וכן לגורמים אחרים באוניברסיטה הנוגעים בדבר. עותק מההחלטה יתויק בתיקו האישי של הנתבע.
  • המצאת ההחלטה לידי נתבע שלא קיבל (הוא אי מי שמייצג אותו) העתק ממנה במעמד ההקראה תהיה במשלוח עותק ממנה בדואר רשום, או בדואר אלקטרוני לפי כתובתו של הסטודנט כפי שרשומה במאגרי האוניברסיטה או בחוג לימודיו, או במסירת עותק של ההחלטה לידי הסטודנט באמצעות שליח, ויראו את ההחלטה כאילו הומצאה לידי הסטודנט בהתאם לאמור בסעיף 18.9 לעיל.
  • בקשה לדחיית מועד ביצוע העונש תוגש בכתב למרכזת תוך 20 יום מיום הקראתה או המצאתה, לפי המוקדם.
  • הוגשה בקשה לדחיית מועד ביצוע העונש, רשאי הממונה על המשמעת לדחות את ביצועו למועד אחר ולהתנות את הדחייה בתנאים שיימצא לנכון.
  • לא הוגש ערעור במועד, תהיה ההחלטה סופית. אולם אם הטילה ההחלטה על הנתבע עונש של הרחקה לתקופה העולה על שנתיים, טעון עונש זה אישור של הרקטור או ממלא מקומו שהוסמך לכך על ידו. הרקטור יהיה רשאי להפחית את העונש או להחליפו בעונש קל יותר מבין העונשים המנויים בתקנון זה.
 1. החלטות ביניים
  • הממונה על המשמעת רשאי, לאחר שהוגשה תלונה לתובע, לתת החלטות ביניים (כגון: דחיית בדיקה של בחינה, איסור לגשת לבחינה, איסור להשתמש במתקני האוניברסיטה וכד', וכן – איסור להיכנס לקמפוס). אם יתבקש הממונה על המשמעת על ידי הרקטור, המנכ"ל או דיקנית הסטודנטים לתת את ההחלטה באופן מידי, ייתן אותה הממונה על המשמעת בתוך 48 שעות לכל היותר.
  • החלטות ביניים אלה תהיינה תקפות עד מתן החלטה בתלונה או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על-ידי הממונה על המשמעת. ככלל, תוקפה של החלטת ביניים לא יעלה על שלושה שבועות, אולם הרקטור רשאי, מסיבות מיוחדות שתירשמנה ולאחר התייעצות עם הממונה על המשמעת, להאריך את תוקף החלטת הביניים עד מתן ההחלטה הסופית בהליך המשמעתי.
  • ביקש הנתבע לדחות את המועד הקבוע לדיון, והממונה על המשמעת נעתר לבקשת הדחייה, יהא הממונה על המשמעת רשאי להאריך תוקפה של החלטת הביניים עד למתן ההחלטה בהליך המשמעתי. אין בסמכות הממונה על המשמעת לפי סעיף זה כדי לגרוע מסמכות הרקטור כאמור בסעיף 19.2.
  • החלטת ביניים תינתן במידת האפשר לאחר שהממונה על המשמעת איפשר לסטודנט להשמיע טענותיו. הממונה על המשמעת רשאי להורות על הגשת טיעון באופן מידי (לרבות תוך 24 שעות), באופן ובהיקף שיקבע. לא הוגשו טיעונים בהתאם להנחיית הממונה על המשמעת, מכל סיבה שהיא, רשאי הממונה על המשמעת לתת החלטת ביניים בלעדיהם. בכל מקרה לא תשמע טענת צד כי נפל פגם בהחלטת הביניים מאחר ולא ניתנה לו הזדמנות להגיש טיעונים, לרבות במקרה בו לא ידע על ההחלטה לאפשר הגשת טיעונים ומטעם זה לא הגישם.
  • העתקים מהחלטת הביניים יישלחו לנתבע, לתובעת, למתלונן, לדיקנית הפקולטה ולראשת החוג שבהם לומד הנתבע, וכן – לאגודת הסטודנטים.
  • ניתנה החלטת ביניים בהעדר הסטודנט, יהיה הסטודנט רשאית לבקש מן הממונה על המשמעת דיון חוזר בהחלטת הביניים בנוכחותו. אישר הממונה על המשמעת קיום דיון חוזר, ייערך דיון זה לא יאוחר מאשר תוך שבוע ימים ממועד ההחלטה לקיים דיון חוזר.
  • החלטת ביניים של הממונה על המשמעת ניתנת לערעור בפני הרקטור על ידי הסטודנט, מנכ"ל האוניברסיטה ודיקנית הסטודנטים. החלטת הרקטור בערעור כאמור תהיה סופית.
  • החלטות ביניים אינן ניתנות לערעור בפני ועדת הערעורים.
  • הרקטור מוסמך לבטל או לשנות בכל עת החלטת ביניים שניתנה, לאחר התייעצות עם הממונה על המשמעת, בין ביוזמתו ובין לפי בקשת הסטודנט או המתלונן.

פרק ז. הדיון בערעור

 1. הדיון בערעור
  • החלטת בית הדין ניתנת לערעור בזכות.
  • הודעת ערעור תוגש אל המרכזת בשלושה עותקים, תוך לא יאוחר מעשרים יום מיום שהודעה למערער ההחלטה.
  • המרכזת תעביר עותק מהודעת הערעור אל יו"ר ועדת הערעורים, ועותק אל המשיב. המשיב רשאי להגיש תשובתו להודעת הערעור אל המרכזת תוך שבועיים מיום שהומצאה לידיו הודעת הערעור. התשובה תוגש בשלושה עותקים.
  • המרכזת תעביר עותק של תשובת המשיב אל יו"ר ועדת הערעורים ועותק אל המערער.
  • יו"ר ועדת הערעורים תקבע את הדיון בערעור במועד מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר משישים יום מקבלת הודעת הערעור על ידי המרכזת, ותודיע לצדדים על מועד זה בהקדם. כללי המצאת ההחלטה יחולו על המצאת הודעה זו.
  • צד המבקש לדחות את מועד הדיון יגיש בקשה בעניין ליו"ר ועדת הערעורים, בצירוף נימוקים, תוך חמישה ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על מועד הדיון. החלטת יו"ר ועדת הערעורים בבקשת הדחייה תימסר לצדדים בהקדם האפשרי.
  • בשעת הדיון בערעור יהיו נוכחים המערער והמשיב. הסטודנט יהא רשאי להיעזר בטיעוניו בפני ועדת הערעורים בסטודנט אחר או בעובד אקדמי, או – אם היה רשאי, בהתאם לתקנון זה, להיות מיוצג על ידי עורך-דין בדיון נשוא הערעור – על ידי עורך דין. הסטודנט ייתן ייפוי כוח בכתב למייצג מטעמו. מתן ייפוי כוח כאמור אינו פוטר את הסטודנט מהתייצבות לדיון. אי התייצבות הגורם המייצג כאמור לדיון בערעור לא תעכב הדיון בערעור או תגרע מתוקפו.
  • הדיון בערעור יכול שיתנהל בהעדר הסטודנט שהוא צד לערעור (בין כמערער ובין כמשיב), אם הוא לא יתייצב לדיון במועד שנקבע למרות שהוזמן כראוי. נתקיים הדיון שלא במעמד הסטודנט בנסיבות כמתואר לעיל, תהיה ועדת הערעורים רשאית ליתן כל החלטה אף שלא בפניו. ניתנה החלטה שלא בפני הסטודנט, תמציא לו המרכזת עותק ממנה והסטודנט יהיה רשאי לעתור לביטולה תוך שבעה (7) ימים מהמועד בו נמסרה לו. העתירה תתברר בפני ועדת הערעורים, שתהיה מוסמכת לבטל החלטתה או – מטעמים מיוחדים שיירשמו – להחליט על קיום דיון חוזר בערעור, בנוכחות הסטודנט. לא התייצב הנתבע לדיון החוזר בערעור, למרות שהומצאה לו החלטה על מועד דיון חוזר/הזמנה להשתתף בו באחת הדרכים המנויות בסעיף 18.9 לעיל, תחשב החלטת ועדת הערעורים שניתנה החלטה סופית.
  • סדר הדיון בערעור יהא כך: המערער יטען ראשון, המשיב לאחריו.
  • הדיון בערעור יתנהל בדלתיים סגורות, אלא אם יו"ר ועדת הערעורים תחליט אחרת, על-פי בקשת המערער או המשיב.
  • ועדת הערעורים תנהל הדיון בערעור בדרך שנראית לה צודקת ויעילה.
  • סמוך ככל האפשר לאחר שמיעת הצדדים תיתן ועדת הערעורים החלטה מנומקת בכתב.
  • ועדת הערעורים רשאית בהחלטתה לעשות אחת מאלה:
   • לקבל את הערעור, כולו או מקצתו, ולשנות את ההחלטה של הממונה על המשמעת, או לבטלה וליתן אחרת במקומה, או להחזיר את הדיון עם הוראות אל הממונה על המשמעת.
   • לדחות את הערעור.
   • ליתן בקשר להחלטה כל החלטה אחרת שבית הדין היה מוסמך לתתה.
  • ההחלטה של ועדת הערעורים תהיה סופית. אולם אם החליטה ועדת הערעורים על הטלת עונש הרחקה לתקופה העולה על שנתיים, טעון עונש זה אישור של הרקטור או מי שהרקטור מינה כממלא מקומו לעניין זה. הרקטור או ממלא מקומו מוסמך להפחית את העונש או להחליפו בעונש קל יותר מבין העונשים המנויים בתקנון זה.
  • היה העונש טעון אישורו של הרקטור, יהיה הנתבע רשאי להגיש לרקטור השגותיו בכתב תוך עד שבועיים מיום שהומצאה לו ההחלטה.
  • אישר הרקטור עונש של הרחקת הנתבע מן האוניברסיטה לתקופה העולה על חמש שנים, לרבות לצמיתות, רשאי הנתבע לפנות אל הרקטור, לא לפני תום 3 שנים מיום הרחקתו בפועל מהאוניברסיטה, בבקשה לחון אותו ולאפשר לו לחדש את לימודיו באוניברסיטה. החליט הרקטור להיעתר לבקשה ולחון את הנתבע, יעביר את הבקשה ליחידה האקדמית הנוגעת בדבר לדיון ענייני בדבר תנאי חידוש הלימודים. החלטת הרקטור האמורה והחלטת היחידה האקדמית בדבר תנאי חידוש הלימודים אינם ניתנים לערעור.

פרק ח. פרסום

 1. הפכה ההחלטה להיות סופית, תפורסם ההחלטה, ללא שם הנתבע (וככל שיחליט כך הממונה על המשמעת – בהשמטת פרטים מזהים נוספים), על גבי לוחות המודעות שייקבעו לכך על ידי הנהלת האוניברסיטה וכן באתר האינטרנט של רשויות המשמעת ובאתרים נוספים בהם תחליט האוניברסיטה לפרסמה, אלא אם מצא הממונה על המשמעת נסיבות מיוחדות המצדיקות אי-פרסום כאמור.

פרק ט. ביטחון

 1. חל איסור על הכנסת נשק חם ו/או קר לתוך דיוני המשמעת והערעור.