הרשות ללימודים מתקדמים

בית הספר ללימודים מתקדמים ע"ש בלום

דיקנית ללימודים מתקדמים: פרופסור אירית עקירב

ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים: גברת סיגלית רג׳ואן

לשכת הדיקן

חדר 2508, קומה 25, מגדל אשכול, טלפון, 04-8240109/244, פקס. 04-8240746

דואר אלקטרוני: graduate@research.haifa.ac.il

אתר האינטרנט: http://graduate.haifa.ac.il

 

הרשות ללימודים מתקדמים אחראית בפני סנאט האוניברסיטה והרקטור על לימודי התואר השני,  השלישי והבתר דוקטורט. היא אחראית לקביעת דרישות הקבלה ללימודי תואר שני, שלישי ובתר דוקטורט בפקולטות ובבתי–הספר, לפתיחת חוגי לימוד ומסלולים חדשים לתארים מתקדמים ולקביעת סטנדרטים אקדמיים למתן תואר שני ושלישי והשתלמות בתר דוקטוריאלית.

הרשות מפקחת על ביצוע התקנונים והנהלים הנוגעים לתארים המתקדמים (בכל מקרה של סתירה, הוראות האוניברסיטה תקנוני לימודי תואר שני, שלישי ובתר דוקטורט ותקנוני המלגות התקפים אותה עת הם המחייבים את האוניברסיטה).

הרשות מופקדת על חלוקת מלגות ומענקי מחקר לסטודנטים ומשתלמים ומסייעת במימון חלקי של הוצאות הקשורות לביצוע עבודת המחקר.

בראש הרשות ללימודים מתקדמים עומדת הדיקן ללימודים מתקדמים הנבחר על–ידי הסנאט, בהמלצת הרקטור. הדיקן הוא גם יושב ראש המועצה ללימודים מתקדמים בה חברים אנשי סגל בכירים מן הדיסציפלינות השונות באוניברסיטה בדרגת מרצה בכיר ומעלה.

הרכבה של המועצה ללימודים מתקדמים נקבע בתקנון האקדמי.

מדור לימודי תואר שני

מטרת הלימודים לתואר מוסמך הינה להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של התלמיד בתחום לימודים אותם למד במסגרת לימודיו לתואר בוגר ולהכשירו לקראת מחקר בתחום התמחותו.

המבנה הכללי של לימודי התואר השני מעוגן בתקנון לימודי התואר השני.

כל חוג רשאי לקבוע דרישות לימודיות על–פי צרכי החוג, ובתנאי שהן אינן מקלות מהדרישות של תקנון לימודי תואר שני. נהלים חוגיים, המוסיפים על התקנון, אך לא גורעים ממנו, יפורסמו בנפרד על ידי החוגים.

מדור לימודי תואר שלישי

לשם קבלת התואר ״דוקטור לפילוסופיה״ על תלמיד המחקר לתכנן ולבצע מחקר מקורי ועצמאי, שיש בו משום חידוש ותרומה מהותית לקידום הידע וההבנה בתחום המחקר שבו השתלם ולכתוב חיבור מדעי בהתאם לכללי המבנה והמינוח המקובלים בספרות המקצועית. כמו כן חייב תלמיד המחקר להוכיח שליטה בחומר הרקע ובספרות המקצועית בתחום ההתמחות ולעמוד בהצלחה בלימודים שהוטלו עליו (ובכללם לימודי השלמה ולימודי שפות) ובכל יתר החובות שחלות על פי התקנון ללימודי תואר שלישי.

מדור מלגות ותמיכות

אוניברסיטת חיפה חרטה על דגלה את קידום הלימודים המתקדמים. במסגרת מדיניות זו, שוקדת האוניברסיטה להעמיק את מערכת המלגות אשר מוענקות לתלמידי התארים המתקדמים (תואר שני/שלישי/בתר דוקטורט).

הרשות ללימודים מתקדמים שוקדת לפתח ״סלי תמיכה״ מגוונים, המיועדים לתלמידים מצטיינים אשר מגלים מחויבות למחקר ומוכנים להשקיע את מלוא זמנם ומרצם ללימודים.

הזכאות למלגה נקבעת על–פי מצוינות והישגים אקדמיים, תקינות אקדמית ומנהלית וקצב הלימודים.  הסטודנט מחוייב לעמוד בקריטריונים המופיעים בתקנוני המלגות, לקבל את המלצת החוג ואישור הרשות ללימודים מתקדמים.  

בכל שנת לימודים ייתכנו שינויים בקריטריונים להענקת המלגות השונות.

המלגות השונות תוענקנה על-פי הקריטריונים לתקופה שלא תעלה על משך זמן הלימודים הנורמטיבי.

ככלל, גובה המלגה נקבע על-פי שני מדדים:  מספר הזכאים למלגות בהתאם לקריטריונים השונים והתקציב שעומד לרשות הרשות ללימודים מתקדמים.

ועדת המלגות המוסדית לתארים מתקדמים

משותפת לכלל תלמידי התארים המתקדמים (תואר שני/ תואר שלישי/בתר דוקטורט).

פועלת כתת–ועדה של המועצה ללימודים מתקדמים.

מתמנה על–ידי הדיקן ללימודים מתקדמים ומתכנסת על-פי הצורך.

סמכויות

הוועדה מהווה גוף מייעץ לדיקן ללימודים מתקדמים בנושאי מלגות לתארי תואר שני, תואר שלישי ובתר דוקטורט בהלימה לתקציב המלגות הכללי שנקבע על ידי הנהלת האוניברסיטה.

הוועדה ממליצה על המדיניות לטיפול במקרים חריגים.

ערעורים

החלטות כל ועדות הבחירה והסינון לכל מלגה הן סופיות. לא ניתן לערער על החלטתן.

ביטול מלגה/מענק/פרס

הדיקן ללימודים מתקדמים רשאי לבטל את המלגה בכל עת, במקרים שהתלמיד לא יעמוד בדרישות האקדמיות והמנהליות או יפסיק את לימודיו באוניברסיטה או בתכנית אשר בגינה קיבל את המלגה (בין מיוזמתו ובין מיוזמת האוניברסיטה). כמו–כן, תבוטל המלגה אם יתברר כי ניתנה על סמך מתן מידע כוזב, וכן על–פי שיקול דעתו של הדיקן באם התלמיד נמצא חייב בעבירת משמעת על–ידי רשויות המשמעת של האוניברסיטה. בכל מקרה של ביטול מלגה, יחויב התלמיד להחזיר את הסכומים שקיבל על חשבון המלגה בשיעורים ובמועדים שיקבעו על–ידי האוניברסיטה, אלא אם כן הוחלט אחרת על ידי הדיקן ללימודים מתקדמים.

במקרה של הפסקת לימודים, בין ביוזמת התלמיד ובין ביוזמת המוסד, או כל חריגה במילוי התנאים, יהיה רשאי הדיקן ללימודים מתקדמים להפסיק את מתן המלגה ללא התראה מוקדמת עד כדי דרישה של החזרת כספי המלגה שכבר שולמו לסטודנט.

מיסוי מלגות

סעיף 9(29) לפקודת מס הכנסה קובע כי מלגה הניתנת לתלמיד למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו בתקופת לימודיו, אשר ניתנה לו בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר תהא פטורה ממס, כל עוד לא ניתנה בעד המלגה כל תמורה מצד התלמיד. מלגה כוללת, לעניין זה, מענק, פרס או פטור מתשלום.

לפיכך, ולמעט אם יקבע אחרת, קבלת מלגה על פי תקנון זה מותנית בכך שהתלמיד לא נתן תמורה כלשהי בעד המלגה. לעניין זה ״תמורה״ – לרבות כל התחייבות של התלמיד למתן שירות לאוניברסיטה או למילוי תפקיד בה, ולמעט אלה:

 – התחייבות של התלמיד להקדיש את מרב מרצו וזמנו ללימודים;

 – שימוש של האוניברסיטה במחקרו או בממצאיו של התלמיד, לרבות בדרך של פרסום ספר או פרסום שמה של האוניברסיטה במחקר;

 – פעילות קהילתית או חברתית של התלמיד מטעם האוניברסיטה, או בזיקה לאוניברסיטה, שיש בה כדי לתרום לחברה ולקהילה, כאשר היא תיעשה בגופים מאורגנים או במסגרות מתאימות, ואשר תעסוק בין השאר, בתחומים הבאים: חינוך, חברה, רווחה, שיקום, קליטת עלייה, בריאות, תרבות.

מלגה שאינה מקיימת את תנאי סעיף 9(29) דלעיל, כגון, שניתנה שלא בתקופת לימודיו של התלמיד כהגדרתה בסעיף, או שניתנה בעד המלגה תמורה מצד התלמיד, לא תזכה בפטור ממס. לפיכך יתכן ותידרש/י לשלם בעתיד מס, על חשבונך, מן המלגה שהוענקה לך. תשלום המס יהיה בדרך של ניכוי במקור או בכל דרך אחרת.

מלגות ופרסים בתקופת הלימודים מתקציב הרשות ללימודים מתקדמים:

מידע על כל מערך המלגות מגיע לתלמידי התואר השני והשלישי ולגופים האקדמיים והמנהליים באמצעי הפרסום השונים. בפרסומים מתואר ומפורט התיהלוך של המלגה כגון: קהל היעד, קריטריונים להגשת הבקשה, סכומי המלגה, מועד אחרון להגשת הבקשה, מי שמוסמך להמליץ על התלמידים, מי שמוסמך לדון בבקשות ומי שמוסמך לאשר את המלגות.

כל מלגה מוענקת לאחר בדיקה קפדנית של התקינות האקדמית והמנהלית של המועמד, עמידה בקריטריונים על–פי סוג המלגה ובהסתמך על האפשרויות התקציביות בהתאם לתקציב המלגות הכולל שאושר על ידי הנהלת האוניברסיטה.

מלגות ופרסים בתקופת הלימודים מתקציבי יחידות אקדמיות אחרות באוניברסיטה:

הרשות ללימודים מתקדמים מעניקה מלגות, על סמך החלטות אקדמיות וזאת לאחר אישור ובדיקה המעידים כי מצבם האקדמי והמנהלי של הסטודנטים והמשתלמים תקין. 

מלגות ופרסים המוענקים בתקופת הלימודים מטעם קרנות חיצוניות וקרנות תחרותיות:  

סטודנטים העונים על דרישות קרנות אלו מומלצים כמועמדים ראויים לקבלת מלגה מטעמן.  לסטודנטים  מוענקות מלגות אישיות מטעם הקרן ו/או מטעם הרשות ללימודים מתקדמים. לעתים, על פי דרישות הקרן, יש צורך בסינון מוקדם של מועמדים מבין כל אלה העונים לקריטריונים.

בתוקף תפקידו, רשאי הדיקן ללימודים מתקדמים להחליט באיזה מקרה סטודנט לא יהא זכאי לקבל מלגה ובאילו מקרים מדובר ב״כפל מלגות״.

סוגי המלגות לתלמידי תואר שני

מלגת שכר לימוד ומלגת קיום לאוכלוסיות ייעודיות

 המלגות מוענקות בהתאם להחלטת הנהלת האוניברסיטה לאוכלוסייה ייעודית העומדת בקריטריונים האקדמיים והמנהליים. המקבלים מלגת קיום ידרשו לחתום על תצהיר.  את התצהיר ניתן למצוא באתר האינטרנט של הרשות.

מלגת הצטיינות

המלגות מוענקות לתלמידי תואר שני העומדים בקריטריונים האקדמיים והמנהליים, על סמך הישגיהם בלימודים, על–פי הפירוט הבא:

 מלגות הצטיינות שנה ב׳:

תוענקנה מלגות לתלמידי שנה ב׳ במסלול המחייב כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) בלבד על–פי הקריטריונים האקדמיים והמנהליים למלגות הצטיינות לתלמידי תואר שני שנה ב׳. התלמידים יאותרו על–ידי החוגים תותנה בקריטריונים האקדמיים שנקבעו ועל–פי האפשרויות התקציביות.

פרס הרקטור ופרס הדיקן ללימודים מתקדמים לעבודות גמר מחקרית (תזה) מצטיינת

בכל שנה יוענקו שני פרסים לעבודת גמר מחקרית מצטיינת. בנוסף, יוענק ציון לשבח לסטודנט אחד מכל פקולטה, שתלמידיה לא זכו באחד הפרסים (פרס הרקטור / פרס הדיקן ללימודים מתקדמים).

מענק סיום כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה)

מענק סיום כתיבת עבודת גמר מחקרית יינתן לתלמיד שנה ב׳ בלבד, הלומד במסלול המחייב כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה), המסיים את כל חובותיו לתואר השני לאחר שתי שנות לימוד.

מענק סיום מסלול מואץ לתואר שני

מענק מיוחד יינתן לתלמיד המסיים את לימודי התואר השני במסלול המואץ לתואר שני, בהתאם לתקנון לימודי תואר שני, לאחר שתי שנות לימוד.

מענק השתתפות בכנס מדעי או מקצועי בינלאומי

מענק בגין השתתפות פעילה בכנס מדעי או מקצועי בינלאומי בחוץ לארץ, לתלמידי שנה א׳-ג׳ במסלול עם כתיבת עבודת תזה בלבד.

מלגת הצטיינות מתקציבי חוקרים

מלגה הניתנת מכספי המחקר של החוקר לתלמיד במצב לימודים תקין, אשר החוקר מעוניין לשתף אותו במחקרו וקיים קשר מחקרי בין מחקרו של החוקר לבין התלמיד.

מענק פרסום מאמר

מענק על פרסום מאמר בכתב–עת מדעי/ מקצועי או פרק בספר מדעי/מקצועי אשר יתקבל לפרסום על בסיס רפרנטורה מקצועית, לתלמידי שנה א׳-ג׳.

הזכאות למלגה הנה על בסיס תחרותי ובהתאם לאפשרויות התקציביות.

סוגי המלגות לתלמידי תואר שלישי:

מלגת שכר–לימוד

מועברת לחשבון שכר לימוד של הסטודנט, במהלך 3 שנים בלבד, מותנה בעמידה בתקינות אקדמית, רצף לימודים והתניות הרשות ללימודים מתקדמים. 

הפסקת לימודים מסיבה כלשהי (ובכללה חופשת לימודים), תגרור אוטומטית ביטול מלגה זו. תלמיד שיבצע חידוש לימודים לאחר הפסקת לימודים לא יהא זכאי למלגת שכר-לימוד. לא תינתן אפשרות ערעור בנושא.

מלגות קיום לאוכלוסיות ייעודיות

מוענקת לסטודנט על פי החלטת גורמים בתוך האוניברסיטה או מחוצה לה, בתיאום עם האוניברסיטה.

מלגות הצטיינות לתלמידי דוקטורט

ניתן להגיש מועמדות בהתאם לקולות הקוראים המפורסמים מידי שנה באתר הרשות ללימודים מתקדמים.

 מלגת נשיא למסלול ישיר לתואר שלישי

זכאים להגיש בקשה למלגה זו, רק סטודנטים שהתקבלו למסלול ייעודי זה בסמסטר א' בלבד בהתאם לקול קורא שיופץ כל שנה.

מענק פרסום מאמר

מענק על פרסום מאמר בכתב–עת מדעי/ מקצועי או פרק בספר מדעי/מקצועי אשר יתקבל לפרסום על בסיס רפרנטורה מקצועית, לתלמידי שנה א׳-ד׳.

מענק השתתפות בכנס מדעי או מקצועי בינלאומי

מענק בגין השתתפות פעילה בכנס מדעי או מקצועי בינלאומי בחוץ לארץ, לתלמידי שנה א׳-ד׳.

מלגת הצטיינות מתקציבי חוקרים

מלגה הניתנת מכספי המחקר של החוקר לתלמיד במצב לימודים תקין, אשר החוקר מעוניין לשתף אותו במחקרו וקיים קשר מחקרי בין מחקרו של החוקר לבין התלמיד.

מידע נוסף

תשלום שכר לימוד

תלמיד לתואר שלישי חייב בשכר לימוד במשך כל תקופת לימודיו לתואר.  ראה תקנון שכר לימוד בפרק אגף מינהל תלמידים בשנתון זה.

מלגות פרסים ותמיכות

מידע ופרטים בדבר מלגות, פרסים ותמיכות לתלמידי תואר שלישי ניתן למצוא בתקנון מלגות לתלמידי תואר שלישי, אשר מפורסם באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים.

תווית חנייה

תלמידי התואר השלישי זכאים לקבל תווית חנייה תמורת הנחה מעלות התווית לסטודנט אחר. תלמידים המעוניינים בתווית חנייה מתבקשים לפנות למחלקת הביטחון  מצוידים באישור על היותם רשומים כתלמידי תואר שלישי באוניברסיטה.

מעונות

תלמיד שיתקבל ללימודי תואר שלישי ויהיה מעונין בדיור במעונות יוכל לפנות למזכירות המעונות לשם בירור תנאי הזכאות.  הדיור במעונות על בסיס מקום פנוי.

תקנון לימודי תואר שני (מוסמך)

תקנון לימודים לתואר שלישי (Ph.D)