היחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות

English for the Purpose of International Communication -EPIC

 

גב' אסתר אמה ויסמן, ראש היחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות

מייל:  evaisman@staff.haifa.ac.il

גב' מסדה פרחי קדוש, ממונה על היחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות

טלפון: 04-8240513 (פנימי 52513) מייל: english.eap@univ.haifa.ac.il

גב' אוריין שטיינר, מרכזת היחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות

טלפון: 04-8240433 (פנימי 52433) מייל: english.eap@univ.haifa.ac.il

בהתאם להחלטת המל"ג, חובה על כל סטודנט/ית להגיע לרמת פטור באנגלית כחלק מהחובות לתואר ראשון. עמידה בחובה זו היא תנאי כניסה לקורסים בדרג 3. על מנת לסווג את רמת הידיעות המועמד/ת בשפה האנגלית, או להעניק פטור מהם, על הסטודנט/ית להיבחן בבחינת מיון באנגלית (פסיכומטרי/אמי״ר/אמיר״ם), כחלק מתנאי הקבלה לאוניברסיטה.

מועמדים לא יוכלו להתקבל ללימודים באוניברסיטה ללא רמת אנגלית אקדמית.

להלן מתווה לימודי האנגלית באוניברסיטת חיפה החל משנה"ל תשפ"ב בהתאם להנחיות מל"ג:

חובה על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית כחלק מחובותיו לתואר ראשון.

עמידה בחובה זאת היא תנאי כניסה לקורסים בדרג 3. על מנת לסווג את רמת ידיעותיו של המועמד בשפה האנגלית או להעניק פטור מהם, מחויב הסטודנט בבחינת סיווג באנגלית (פסיכומטרי/אמיר/ אמירם) כחלק מתנאי הקבלה לאוניברסיטה.

ישנן ארבע רמות סיווג באנגלית ועל כל סטודנט ללמוד קורסי אנגלית בהתאם לסיווגו בבחינות הכניסה כאמור:

סטודנטים ברמת סיווג טרום בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'.

סטודנטים ברמת סיווג בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים: בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'.

סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים א' ילמדו את הקורסים הבאים: מתקדמים א', מתקדמים ב'.

סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים ב' ילמדו את הקורסים הבאים: מתקדמים ב', קורס תוכן אחד באנגלית.

ברמת סיווג פטור: יש ללמוד שני קורסי תוכן באנגלית.

הערות לקורסי התוכן:

* שפת מטלת הסיום, קרי עבודה או בחינה, נתונה להחלטת החוג.

** ניתן לבחור כקורסי תוכן אקדמיים המזכים בנ"ז ונכללים בשכר לימוד- קורסי בחירה, קורסי העשרה, קורסים רוחביים בשפה האנגלית "במהלך לימודי התואר הראשון" (ס' 2 לדו"ח והחלטת מל"ג המצורפת).

דרישות קבלה אנגלית לתואר ראשון – אוניברסיטת חיפה:

ציון 85 בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי/אמי"ר/אמיר"ם.

סטודנט אשר ציון האנגלית שלו הוא בין 84-50, יוכל להתקבל ללימודים, במעמד סטודנט על תנאי. התנאי הוא עמידה ברמת ידע ״בסיסי״ בתום שנה א׳ ללימודיו.

קורסי אנגלית

לשם השגת הידע הדרוש, מציעה אוניברסיטת חיפה מערכת ללימוד אנגלית לתואר (למטרות אקדמיות) הכוללת קורסים ברמות: טרום בסיסי א׳, טרום בסיסי ב׳, בסיסי, מתקדמים א׳, מתקדמים ב׳.

מערכת זאת מאפשרת לכל סטודנט להתחיל ללמוד אנגלית ברמת הידע הנוכחי שלו, ולהתקדם בהדרגה לרמה הנדרשת לתואר.

הלימודים מתקיימים במהלך כל שנת הלימודים (סמסטר א׳, סמסטר ב׳ וסמסטר קיץ).

במהלך הקיץ מתקיימים קורסי אנגלית הכרוכים בתשלום נוסף (עלות קורסים אלו שונה מעלות הקורסים  המתקיימים במהלך שנת הלימודים). קורסי הקיץ מתקיימים במתכונת קורסים סמסטריאליים. בסמסטר קיץ לא נפתחות כל רמות הלימוד. יש לבדוק במהלך סמסטר ב׳ אלו רמות אמורות להיפתח בסמסטר קיץ.

חשוב לציין: תקנוני היחידה משתנים מפעם לפעם אך שינויים אלה אינם חלים על תלמידים באופן רטרואקטיבי. על כל תלמיד/ה חל תקנון הלימודים של שנת הלימודים בה החל את לימודיו.

לתשומת הלב, בהתאם להחלטות המל"ג, בשנים הקרובות תיושם באופן הדרגתי רפורמה בלימודי האנגלית. לפיכך, כל האמור בתקנון זה חל על לימודי אנגלית בשנת תשפ"ג בלבד, וייתכנו בו שינויים בשנים הבאות, בהתאם לשינויים בדרישות הלימודים שיחולו בעקבות הרפורמה.

בשנת הלימודים תשפ"ד ישולבו מרכיבי הקורס בהתאם לרפורמה בכל רמות הלימוד.

 

פטור מלימודי אנגלית

סטודנטים העונים על הקריטריונים שלהלן פטורים מחובת לימוד אנגלית כשפה זרה לתואר ראשון:

א. פטור יינתן לסטודנט שקיבל ציון 134 ומעלה בחלק אנגלית במבחן הפסיכומטרי/אמי"ר/אמיר"ם.

ב. בעלי תואר ראשון אשר הגיעו לפטור באנגלית במוסד אחר להשכלה גבוהה.

הכרה בלימודי אנגלית מאוניברסיטאות אחרות

  • סטודנטים שסיימו בהצלחה קורס ברמת אנגלית בציון 60 לפחות, לרבות קורס המעניק ״פטור״, במסגרת שנת לימודים מלאה (30 נקודות זכות לפחות לשנת לימודים) באחת האוניברסיטאות או המכללות האקדמיות הציבוריות. חייבים להמציא למזכירות היחידה רשומת לימודים שנתית ואישור מטעם היחידה לאנגלית שפה זרה, מהמוסד שבו למדו, ובו יצוינו רמת הקורס, מועד הקורס והציון הסופי.  
  • עם זאת, לימודי האנגלית של האוניברסיטה הפתוחה יוכרו עבור סטודנטים שעמדו בכל תנאי אפיק המעבר, או שצברו בלימודיהם באו"פ 30 נ"ז לפחות.

הערות:

מועמדים אשר קיבלו ״פטור״ על סמך בחינה או קורס בודד בלבד באוניברסיטה או במוסד אחר להשכלה גבוהה, אינם פטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה באוניברסיטת חיפה.

דרישות קורסי אנגלית

סטודנט חייב לעמוד בדרישות הקורס, כפי שיפורסם ב״סילבוס הקורס״ באתר הקורס במערכת המודל.

  1. בכל קורסי האנגלית קיימת חובת נוכחות מלאה. סטודנטים שלא יהיו נוכחים בלפחות 80% מהקורס לא יורשו לגשת לבחינה הסופית.
  2. חובה להגיש את כל חובות/דרישות הקורס, כפי שהן מפורטות בסילבוס הקורס באתר הקורס במודל. חובת הקורס כוללת: הגשת שיעורי בית, בחנים, בחינות אמצע וכל דרישה אחרת. סטודנטים שלא יעמדו בדרישות אלו (כולל בדרישת הנוכחות), לא יורשו לגשת לבחינה הסופית בקורס.

חזרה על קורסי אנגלית

על פי החלטת אוניברסיטת חיפה, יתאפשר לסטודנטים לחזור על קורס אנגלית בו נכשלו על פי הפירוט הבא:

  1. קורס ״טרום בסיסי א׳״ – סטודנטים שנכשלו בקורס יוכלו לחזור וללמוד את הקורס (בתשלום מלא) שלוש פעמים בלבד.
  2. קורס ״טרום בסיסי ב׳״ – סטודנטים שנכשלו בקורס יוכלו לחזור וללמוד את הקורס (בתשלום מלא) שלוש פעמים בלבד.
  3. קורס ״בסיסי״ – סטודנטים שנכשלו בקורס יוכלו לחזור וללמוד את הקורס (בתשלום מלא) שלוש פעמים בלבד.
  4. קורס ״מתקדמים א׳״ – סטודנטים שנכשלו בקורס יוכלו לחזור וללמוד את הקורס (בתשלום מלא) שלוש פעמים בלבד.
  5. קורס ״מתקדמים ב׳״ – קורס מתקדמים ב׳ הינו קורס הניתן ללא תשלום לסטודנטים בתואר ראשון. יחד עם זאת, תלמיד שיירשם לקורס מתקדמים ב׳ ולא ישלימו (כלומר ירשם בגיליון ציוני ״לא השלים״) יחויב בתשלום עבור כל רישום נוסף לקורס זה. ניתן לחזור על קורס מתקדמים ב עד שלוש פעמים בלבד.
  6. קורס ״מתקדמים ב׳״ נלמד בסמסטר א׳ וסמסטר ב׳ של שנת לימודים אקדמית ללא תשלום.

חוק ההתיישנות חל על קורסי אנגלית שבהם הסטודנט הפסיק/הופסקו לימודיו למשך שבע שנים ויותר ועל הסטודנט לחזור על הקורס.

 

תשלום עבור קורסי אנגלית

התשלום עבור קורסי אנגלית בסמסטר א׳ וב׳ במהלך שנת לימודים אקדמית נקבע על ידי הנהלת אוניברסיטת חיפה.

רמות אנגלית: ״טרום בסיסי א׳״, ״טרום בסיסי ב׳״, ״בסיסי״, ו״מתקדמים א׳״, חייבים בתשלום מלא, בכל פעם בהם ילמדו.

רמת אנגלית ״מתקדמים ב׳״, רמת הפטור, אינה כרוכה בתשלום במהלך סמסטר א׳ וסמסטר ב׳ של שנת לימודים אקדמית, למעט מקרים המתוארים בסעיף חזרה על קורסי אנגלית.

סטודנטים שירשמו לרמת ״מתקדמים ב׳״ בסמסטר א׳, או סמסטר ב׳ בשנת לימודים אקדמית, ולא יבטלו את הרשמתם לקורס עד תום תקופת השינויים, כפי שמופיע בשנתון האוניברסיטה, ובתום קורס ברמת ״מתקדמים ב׳״ יופיע בגיליון הציונים שלהם ״לא השלים״, יחויבו בתשלום מלא עבור קורס ״מתקדמים ב׳״ בפעם הבאה בה ירשמו לקורס.

בתקופת הקיץ ייגבה תשלום מיוחד עבור לימוד קורסי אנגלית בכל הרמות (כולל מתקדמים ב׳). 

קורס מתקדמים ב׳ – קורס מתקדמים ב׳ הוא קורס הניתן ללא תשלום במהלך סמסטר א׳ וב׳ של שנת לימודים אקדמית, לסטודנטים בתואר ראשון. סטודנטים שנכשלו/לא השלימו את הקורס, יוכלו לחזור וללמוד את הקורס (בתשלום מלא) פעמיים נוספות.

סטודנט שנכשל או לא השלים את הקורס שלוש פעמים יופסקו לימודיו.